Abszolút bizonyíték, hogy az ősrobbanás sosem történt meg

Abszolút bizonyíték, hogy az ősrobbanás sosem történt meg

Rowland D*

Független kutató, regisztrálva az ORCID-nél, Kanada.

Levelező szerző: David Rowland, független kutató, regisztrálva az ORCID-nél, Kanada.  E-mail: david222@hush.com

Beérkezett: 2022. május 11.; Elfogadva: 2022. május 23; Publikálva: 2022. június 03.

Absztrakt

Több mint egy évszázada az az uralkodó nézet, hogy a világegyetemet egy ősrobbanás szingularitás hozta létre. Ez a spekulatív esemény lehetetlenség, amely csak egy olyan alapvető tudományos tévedés miatt vált szilárdan rögzült elképzeléssé, amelyet eddig kevesen kérdőjeleztek meg. Ez a cikk logikai bizonyítékot és egybehangzó tudományos bizonyítékot is szolgáltat arra, hogy a világegyetem nem jöhetett létre semmilyen szingularitásból, hogy a galaxisok nem távolodnak el a Tejútrendszertől, és hogy nem vagyunk ütközési pályán az Andromédával. Az ősrobbanás elmélete azt feltételezi, hogy a világegyetem valahogy spontán módon, a semmiből jött létre. Ez az elképzelés mind a fizikának, mind a logikának, a gondolkodás és az érvelés tudományának ellentmond. A semmi nem lehet valaminek az oka. Arisztotelész ezt állítólag így fejezte ki: „Az a gondolat, hogy a semmi megelőzhette a valamit, sérti magát az észszerűséget”.

Kulcsszavak

Ősrobbanás; Világegyetem; Asztrofizika; Kozmológia; Csillagászat; Hubble-törvény; Táguláselmélet; Sötét anyag; Vöröseltolódás


 

Bevezetés

Több mint száz éve az az uralkodó nézet, hogy a világegyetemet egy ősrobbanás szingularitás hozta létre. Logikai és tudományos hibák miatt ez a spekulatív esemény nem történhetett meg [1].

Az ősrobbanás elmélete egy alapvető tudományos tévedés miatt szilárdult meg, amelyet hibás feltételezések, feltételezett érvelés és téves számítások súlyosbítottak. Ha ezeket a tévedéseket kijavítjuk, akkor nem marad semmi bizonyítékunk, amely alátámasztaná azokat a feltételezéseket, hogy (a) a világegyetem egy szingularitásból indult ki, (b) a galaxisok távolodnak egymástól, vagy (c) ütközési pályán vagyunk az Andromédával.

Az ősrobbanás-elmélet minden változata azt sugallja, hogy a világegyetem valahogy spontán módon, a semmiből jött létre. Ez az elképzelés mind a fizikának, mind a logikának, a gondolkodás és az érvelés tudományának ellentmond. A semmi nem lehet valaminek az oka.

A világegyetem minden, ami létezik. Semmi sem létezik az univerzumon kívül, ami a világegyetemet létrehozhatná. Arisztotelész állítólag így fejezte ki ezt: „Az a gondolat, hogy a semmi létezése megelőzhette a valamit, sérti magát az észszerűséget”.

A vöröseltolódással kapcsolatos szarvashiba akadályozza a kozmológiát

1915-ben Vesto Slipher csillagász megfigyelte, hogy egyes spirálködök fényének színképe eltolódik a vörös felé, ami azt jelenti, hogy a frekvenciája a spektrum vörös vége felé csökken, és ennek megfelelően a hullámhossza megnő. Slipher tévesen Doppler-effektusnak vélte ezt a jelenséget, amely szerint a megfigyelőtől távolodó fényforrásból származó fény hullámhossza valamilyen módon megnyúlik [2]. Ha Slipher megértette volna, hogy a Doppler-effektus során a hang valódi hullámhossza állandó marad, rájött volna, hogy a vöröseltolódás egy teljesen más jelenség.

A vöröseltolódás és a Doppler-effektus két különálló és különböző jelenség. A vöröseltolódás a hullámhossz tényleges növekedését jelenti. A Doppler-jelenség esetében csak a hullámhossz változásának illúziója áll fenn. A vöröseltolódás csillapodás, a Doppler-effektus pedig torzulás [3, 4]. Azt feltételezni, hogy a kettő ugyanaz a „Doppler-vöröseltolódás”, meglehetősen hasonlít arra, mintha a geometriában egy egyenest egyenes görbének neveznénk [3].

A fényhullámok transzverzálisak (azaz útjukra merőlegesen oszcillálnak), és nincs szükségük semmilyen közegre, amelyen keresztül haladnak. A hanghullámok longitudinálisak (azaz az útjukkal párhuzamosan rezegnek), és csak valamilyen közeg (pl. levegő, víz, szilárd anyagok) összenyomódása és ritkulása révén terjedhetnek [4].

A Doppler-effektus valójában torzulás. A hang a levegő rugalmas közegén állandó frekvenciával áthaladó, egyenletes hullámhosszú longitudinális hullámokból áll. Amikor a forrás felénk mozog, az azonos hosszúságú hullámok gyakrabban érik a fülünket, és az érzékelt hangot magasabb frekvenciára torzítják. Ha a hangforrás távolodik a megfigyelőtől, az azonos hosszúságú hullámok ritkábban érik a fülét, így az érzékelt hang alacsonyabb frekvenciára torzul.

Tegyük fel, hogy egy 70 km/h sebességgel felénk tartó mentőautó az A hangot (440 Hz frekvencia, 0,773 m hullámhossz) bocsátja ki. Tegyük fel azt is, hogy az első hang, amit hallunk, amikor a sziréna hallótávolságba ér, a B (466 Hz). Ahogy a mentőautó elhalad a megfigyelő mellett, ő az igazi 440-es rezgésszámú A hangot hallja. A sziréna elhaladása után a távolban az Asz hang (415 Hz) hallható. A sziréna által kibocsátott hang hullámhossza (0,773 m) nem változik. Mind a B, mind az Asz a valódi 440-es rezgésszámú hang torzulása.

A fényhullámok transzverzálisak, és 3,0 x 108 m/s sebességgel haladnak a térben, ahol nincs olyan közeg, amely ellenállna a mozgásuknak. Így a fényhullámok nem tudnak sem összenyomódni (ami a növekvő frekvencia illúzióját kelti) – sem ritkulni (ami a csökkenő frekvencia illúzióját kelti). Bármelyik frekvenciát is mérjük, az a fény tényleges frekvenciája az adott megfigyelési ponton.

A vöröseltolódás egyszerűen a fény mérhető gyengülési tendenciája. A fény sebessége mindig állandó marad. A látható fény frekvenciája azonban extrém távolságok esetén fokozatosan csökken (csillapodik) a spektrum vörös vége felé, miközben a hullámhossza ennek megfelelően nő.

Az asztrofizikusok több mint egy évszázada tévesen azt feltételezik, hogy a vöröseltolódás a fényforrásnak a megfigyelőtől távolodó sebességét méri. A vöröseltolódás azonban csak két változó, a felszíni hőmérséklet és a távolság függvénye, és egyiknek sincs köze a sebességhez.

Mivel a Nap felszíni hőmérséklete 5500 Celsius fok, a spektrum sárga tartományában bocsát ki fényt. Hasonlóképpen, egy 12 000 Celsius fokos felszíni hőmérsékletű csillag a spektrum kék tartományában, egy 3000 Celsius fokos felszíni hőmérsékletű csillag pedig a spektrum vörös tartományában bocsát ki fényt.

Ha a 7000 Celsius fok hőmérsékletű X csillag és a 12000 Celsius fok hőmérsékletű Y csillag ugyanolyan távolságra van a Földtől, akkor egyszerre kaphatunk fényt X-től a spektrum vörös, Y-tól pedig a spektrum kék tartományában. Nagy a kísértés, hogy arra a következtetésre jussunk, hogy az X-ből érkező fény színképe eltolódott vörös felé, az Y-ból érkező fény színképe pedig eltolódott a kék felé, de ez hiba lenne. Az X és az Y fénye ugyanolyan mértékben gyengül (eltolódik a vörös felé). Az Y-ból érkező fény színképe csak azért nem esett át a spektrum vörös végébe, mert sokkal magasabb frekvenciával indult.

Tágulási elmélet

1925-ben Alexander Friedmann matematikus felvetette, hogy a világegyetem tágulhat, összehúzódhat vagy maradhat statikus. Egyenleteket dolgozott ki a tágulás vagy az összehúzódás mértékének előrejelzésére arra az esetre, ha kiderül, hogy melyik helyzet áll fenn [1].

1927-ben Georges LeMaître csillagász függetlenül kidolgozta ugyanazokat az egyenleteket, mint Friedmann. LeMaître azonban azt feltételezte, hogy a világegyetem tágul, és matematikával támasztotta alá az eleve eldöntött következtetését [5].

1929-ben Edwin Hubble publikálta „A távolság és a radiális sebesség közötti kapcsolat a galaktikus ködök között” című tanulmányát, amelyben felvetette, hogy a világegyetem gyorsuló ütemben tágul [6]. Hubble azt a megalapozatlan feltételezést tette, hogy a galaxisok egyre távolodnak egymástól, és kitalált matematikával támasztotta alá eleve eldöntött következtetését [7].

1931-ben Georges LeMaître közzétette korábbi, „Egy állandó tömegű és növekvő sugarú, homogén Univerzum, amely az extragalaktikus ködök radiális sebességét számításba veszi” című tanulmányának angol nyelvű változatát [5]. Elméletét kezdetben „az ősatom hipotézisének” nevezte, és úgy jellemezte, mint a „teremtés pillanatában felrobbanó kozmikus tojást”. LeMaitre amellett, hogy csillagász volt, katolikus pap is volt, aki jól érezte magát azzal az elképzeléssel, hogy Isten teremtette azt az atomot/tojást, amely később felrobbant, hogy létrehozza a világegyetemet. Így a később ősrobbanás-elméletként ismertté vált elmélet inkább a metafizikából, mint az asztrofizikából eredt.

Körkörös érvelés

A táguláselmélet minden változata a következtetését a feltételezésébe foglalja, majd ezt a feltételezést használja fel az eleve eldöntött következtetés bizonyítására. Ez a körkörös érvelés logikai tévedése.

LeMaitre és Hubble is kiszámította azt, amit mindketten a ködök radiális sebességének véltek. Ezt úgy tették, hogy a Föld és a kérdéses ködök között mért feltételezett sebességeket vették alapul, majd trigonometriával megbecsülték, hogy a Föld feltételezett eredetétől számított vektoron mekkora lenne a sebesség – anélkül, hogy a leghalványabb fogalmuk lett volna arról, hogy az említett eredet hol lehet, vagy hogy egyáltalán létezik-e egyáltalán. Mindkét tudós abból az a priori feltételezésből indult ki, hogy a világegyetemet egy szingularitás hozta létre, amely a tér egy adott, ismeretlen pontján történt, majd számításokat végeztek, hogy igazolják az eleve eldöntött következtetésüket.

Hubble hamis törvénye

1929-ben Edwin Hubble bemutatta azokat az adatokat, amelyek alapján megfogalmazta a Hubble-törvényt, amelyet a táguló világegyetem elméletének végső megfigyelési alapjának tekintik. Hubble a ködökre vonatkozó huszonnégy adatsorból ötöt választott ki, amelyek tökéletes egyenes arányosságot mutattak a ködök távolsága és feltételezett sebessége között [15].

A. táblázat: Hubble távolságokra és sebességekre vonatkozó feltételezései

Galaxis-halmaz

Távolság-EH4

(fényévekben)

Feltételezett sebesség (km/s)

Arány

(sebesség/távolság)

Virgo

78

1200

15,4

Ursa 

Major

1000

15 000

15,0

Corona 

Borealis

1400

22 000

15,7

Bootes

2500

39 000

15,6

Hydra

3960

61 000

15,4

Átlagos

 

 

15,4

A fenti Arány oszlopban szereplő eredmények azt az öt pontot jelentik, amelyet Hubble felírt egy grafikonra, hogy a galaxis távolsága és a galaxis feltételezett távolsága közötti figyelemre méltóan szoros egyenes arányosságot hozzon létre [16].

Valami azonban komolyan nem stimmel Hubble távolságbecsléseivel. Ha az alábbi „Modern távolság” oszlopban behelyettesítjük a távolságra vonatkozó legfrissebb becsléseket, akkor teljesen más kép rajzolódik ki. A „Hubble-féle távolság” oszlopban szereplő adatok Edwin Hubble 1929-es, korszakalkotó tanulmányában közzétett adatok. A „Modern távolság” oszlopban szereplő adatok a Hipparcos-katalógus 188-218 oldaláról [16] származó közzétett adatok.

B. táblázat: Modern távolságbecslések Edwin Hubble feltételezéseivel összehasonlítva

Legfényesebb csillag

Modern távolság

(fényévekben)

Hubble-féle távolság4

(fényévekben)

Hibatényező

Spica (Virgo)6

262

78

(-3,4x)

Alioth (Ursa Major)7

81

1000

12x

Alphecca (Corona 

Borealis)8

75

1400

19x

Arcturus (Bootes)9

37

2500

68x

Alphard (Hydra)10

180

3960

22x

Edwin Hubble tehát a Szűz csillagképet 3,4-szer közelebbinek becsülte, mint amilyen távolságra valójában van, a többi halmazt pedig 12-68-szor távolabbi becsülte, mint amilyen távolságra valójában vannak. Ha Hubble reális távolságbecsléseket használt volna, akkor a grafikonján nem lenne egyenes vonal, csak véletlenszerű pontok, amelyek a távolság és a sebesség közötti nulla korrelációt jeleznék. Hubble abból az a priori feltételezésből indult ki, hogy a galaxisok egyre távolodnak egymástól, majd adatokat talált ki, hogy igazolja eleve eldöntött következtetését [16].

Az Univerzum nem tágul

1930-ban Richard Tolman kidolgozott egy felületi fényerő-tesztet annak megállapítására, hogy a világegyetem statikus-e vagy tágul. Tolman tesztje a galaxisok felszíni fényességét hasonlítja össze a galaxisok vöröseltolódási fokával (z-vel mérve). Tolman úgy vélte, hogy a vöröseltolódás az egyes fotonok energiacsökkenésének (azaz csillapodásának) mértéke [13].

Egy statikus univerzumban a tárgy által befogadott fény a távolság négyzetével arányosan csökken, és a tárgy látszólagos területe is a távolság négyzetével arányosan csökken. Így a felület fényessége (a felületre jutó fény) állandó, függetlenül a távolságtól. Egy táguló világegyetemben azonban a felületi fényesség az (1 + z) negyedik hatványával csökkenne.

2014-ben Eric Lerner és egy asztrofizikusokból álló csoport több mint ezer közeli és távoli galaxis (egységnyi területre eső) felületi fényességének mérésével alkalmazta a Tolman-tesztet. Ha a galaxisok távolodnának egymástól, akkor minél távolabb vannak, annál halványabbnak tűntek volna, vagyis a felszínük csökkenőnek tűnt volna. Lerner csapata azt találta, hogy a felületi fényesség minden esetben állandó maradt a távolságtól függetlenül. Ha bármelyik távoli galaxis távolodott volna tőlünk, akkor a felszíni fényessége sokkal kisebb lett volna, mint a közeli galaxisoké, és ezt a jelenséget még soha nem figyelték meg [14]. Tehát nulla bizonyíték van arra, hogy a galaxisok távolodnak egymástól, és elsöprő bizonyíték arra, hogy nem.

A világegyetem végtelen kiterjedésű, és mint ilyen, nem lehet olyan határa, amely tágul. A végtelenség nem válhat nagyobbá annál a mindenségnél, ami már most is van. A Tolman-féle felszíni fényességteszt alkalmazása azt mutatja, hogy a galaxisok ugyanabban a helyzetben vannak egymáshoz képest, amelyben mindig is voltak.

A kozmikus mikrohullámú háttér valójában feketetest-sugárzás

1964-ben Robert Wilson és Arno Penzias rádiócsillagász felfedezte a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást (CMB). A CMB-t furcsa zümmögő hangként hallották, amely az égbolt minden pontjáról érkezett. Az ősrobbanás hívei megerősítő bizonyítékot kerestek a szingularitáselméletükre, és ez a felfedezés annak tűnt.

A CMB-sugárzás minden irányban, mintegy 13,4 x 109 fényév távolságban, foltos háttérként észlelhető távcsővel. Ezt a megfigyelést tévesen a rekombinációból visszamaradt hősugárzásnak tartják, abból a korszakból, amikor a töltött elektronok és protonok állítólag először kapcsolódtak elektromosan semleges hidrogénatomokká, röviddel az állítólagos ősrobbanás után. A feltételezés szerint a hidrogén, a legkönnyebb elem, kizárólag az ősrobbanás során és feltételezett eredetének általános területén keletkezett. Valójában azonban az ionizált hidrogéngáz az egész világegyetemet áthatja.

1989 és 1993 között a COBE (Cosmic Background Explorer: Kozmikus Háttérkutató) Explorer 66 műhold a kozmikus mikrohullámú hátteret vizsgálta. Az asztrofizikusok az irányfüggés (anizotrópia) bizonyítékát várták, amely az állítólagos ősrobbanás feltételezett helyére vezethető vissza. Azonban nem ezt látták. Ehelyett az Explorer 66 izotróp feketetest-spektrumot mért, amely az égbolton alig változik [8].

 

1. ábra. A kozmikus mikrohullámú háttér feketetest-mérései

A fenti grafikon a COBE FIRAS (Far-Infrared Absolute Spectrophotometer) műszere által mért kozmikus mikrohullámú háttérspektrumot ábrázolja. Mint kiderült, ez a legpontosabban mért feketetest-spektrum a természetben. A hibasávok túl kicsik ahhoz, hogy még egy kinagyított képen is látszódjanak, és lehetetlen megkülönböztetni a megfigyelt adatokat az elméleti görbétől.

A NASA tehát megerősíti, hogy a CMB a feketetest-sugárzás pontos görbéjét követi. A feketetest olyan átlátszatlan tárgy az űrben, amely a hullámhossztól függetlenül minden ráeső sugárzást elnyel. Ezután, amikor a feketetest nagyon forró és egyenletes hőmérsékletű, saját sugárzást bocsát ki, amely kívül esik a látható fény spektrumán. A NASA mérései azt mutatják, hogy ez a feketetest-görbe 0,3 cm hullámhosszon és 100 GHz frekvencián éri el a csúcspontját, ami a mikrohullámú spektrum felső határán van. A szóban forgó feketetestek egyszerűen csillagközi porból állhatnak.

A kozmikus mikrohullámú háttér sima, és minden irányban ugyanúgy egyformának tűnik, mint a köd, amely minden irányban sima és egyenletes. A CMB tehát az optikai teleszkópokon elektromágneses ködként, a rádióteleszkópokon pedig statikus zúgásként jelenik meg [1].

Fiktív sötét anyag

1933-ban Fred Zwicky a hiányzó tömeg (sötét anyag) létezésére következtetett, amikor felfedezte, hogy a Coma-galaxishalmazban lévő összes csillag tömege csak körülbelül egy százalékát adja annak a tömegnek, amely ahhoz szükséges, hogy a galaxisok ne tudjanak kitörni a halmaz feltételezett gravitációs vonzásából [10]. 1970-ben Vera Rubin és W. Kent Ford csillagász egy hasonló jelenség megfigyelésével állítólag megerősítette a sötét anyag létezését: egy tipikus galaxisban látható csillagok tömege csak körülbelül 10 százaléka annak a feltételezett tömegnek, amely ahhoz szükséges, hogy ezek a csillagok a galaxis középpontja körül keringjenek [11].

A sötét anyagot azért nevezik sötétnek, mert nem lép kölcsönhatásba a megfigyelhető sugárzással, nem látható a távcsövekkel, és más eszközökkel sem mutatható ki. A fény áthalad a sötét anyagon, amely sem fényt, sem más elektromágneses energiát nem bocsát ki és nem nyel el. A sötét anyag nem lép kölcsönhatásba a normál anyaggal, és nem vesz részt a magfúzióban. A sötét anyagnak egyáltalán nincsenek tulajdonságai, mert a sötét anyag nem létezik [12].

A sötét anyagot egy ismeretlen gravitációs vonzóerő magyarázataként feltételezték, amely állítólag megakadályozza, hogy az univerzum túl gyorsan táguljon. A világegyetem azonban nem tágul. A mitikus ősrobbanás soha nem történt meg [1]. Nincs olyan gravitációs erő, amely a tévesen feltételezett tágulási sebességgel szemben állna. A sötét anyag egy kitalált elterelés, amely elhomályosítja a kozmológiát.

Szétpukkan az elmélet

Az univerzumra vonatkozó uralkodó, mozdíthatatlanul beágyazódott kozmológiai modell szerint a világegyetem egy ősrobbanás/szingularitás révén jött létre, amely mintegy 13,8 milliárd évvel ezelőtt történt. Erre a dátumra úgy jutottak, hogy az időben visszafelé haladva olyan egyenleteket használtak, amelyek a világegyetem feltételezett tágulási sebességét szándékoztak mérni.

Ezen elmélet szerint az egész világegyetem egy apró pontból (vagy mikropontból, vagy kvantumból) indult ki, amely hatalmas erővel kirobbanó tiszta energiából szinte azonnal részecskékké vált – majd atomokká, amelyek végül elemekké, molekulákká, gázokká, csillagokká és galaxisokká egyesültek. Más szóval, a világegyetem spontán módon, a semmiből teremtette önmagát.

Az ősrobbanás vagy más szingularitás okként való felvetése nem ad választ arra a kérdésre, hogy hogyan jött létre a világegyetem. Egyszerűen csak újabb kérdést vet fel: vajon hogyan jött létre a szingularitás.

A pontok mesterséges matematikai absztrakciók, amelyeket a grafikonon elfoglalt helyük meghatározására használnak. A pontok valójában nem léteznek. Az elmélet egyes változatai homályosan megnevezik, hogy mi volt az, aminek állítólag fel kellett volna robbannia, de azt sugallják, hogy valami olyan volt, aminek nulla dimenziója volt. Itt is ugyanaz a hibás logika érvényesül. Ha valaminek nincs kiterjedése, az nem is létezik.

Az ősrobbanás egyes teoretikusai úgy vélik, hogy az elképzelt szingularitás egy apró, tömör tömeg volt, amelyben az univerzum összes anyaga a tér parányi darabkájába tömörült, majd felrobbant. Még ha lehetséges is lett volna ekkora tömeget ilyen kis térbe tömöríteni, az intenzív gravitáció miatt szétrobbanás helyett inkább összeroppant volna (implózió). Ezen a tudományos lehetetlenségen kívül két logikai hibát is elkövetnek: (1) a világegyetemben lévő összes anyag nem létezhetett a világegyetem előtt, és (2) semmi sem tömöríthette össze ezt az összes anyagot, mielőtt bármilyen tömörítési eszköz létezett volna.

A világegyetemet úgy határozzuk meg, mint minden létező összessége. Az ősrobbanás elmélete azt képzeli, hogy a világegyetemet létrehozó valami már a létezés előtt is létezett – ez ellentmondás.

A tér a Föld légkörén túli világegyetem kiterjedése. A világűr a világegyetemben van; a világegyetem nem a világűrben van. Az ősrobbanás elmélete azt képzeli, hogy az a valami, ami a világegyetemet létrehozta, valahol elhelyezkedett azelőtt, hogy a hely fogalma (azaz a térben) létezett volna – ez egy második fogalmi ellentmondás

Az időt a létezés folyamatos időtartamaként határozzuk meg, amely események sorozataként jelenik meg. Létezés és események nélkül az idő fogalmának nincs értelme. Az idő a világegyetemben van; a világegyetem nem az időben van. Az ősrobbanás elmélete tévesen feltételezi, hogy volt egy pont az időben, amikor az idő elkezdődött – ez egy harmadik ellentmondás.

Az ősrobbanás sok pártolója azt állítja, hogy nem egyetlen pont robbant fel a térben, hanem a világegyetem minden pontja részt vett az ősrobbanásban. Más szavakkal: a robbanás mindenhol egy időben történt, de nem egy adott helyen. Az, hogy egy hely vagy minden hely létezett-e a létezés előtt, ugyanilyen értelmetlen érv.

Egy végtelen univerzum

Vagy létrejött a világegyetem, vagy nem. Nincs harmadik lehetőség.

Mivel az ősrobbanás nem történhetett meg, a mi vonatkoztatási rendszerünkből nézve a világegyetemnek mindig is itt kellett lennie. A világegyetem egy határtalan, végtelen, mérhetetlen kiterjedés, amelynek nincs kezdete és vége [9].

Következtetés

Az állítólagos ősrobbanás nem történhetett meg. Az a gondolat, hogy a világegyetem bármilyen szingularitásból indulhatott volna ki, logikailag lehetetlen és tudományosan is tarthatatlan. Nincs olyan időpont, amikor az idő elkezdődött. Az idő a világegyetemben van; a világegyetem nem az időben van. A világegyetem egy határtalan, végtelen, mérhetetlen kiterjedés, amelynek nincs kezdete és vége.

 

 


 

 

Egy gyermek szemszögéből:

A szülő állítása

A gyermek reagálása

Egyszer volt, hol nem volt, egy icipici pont felrobbant, és ezzel létrehozott mindent, ami létezik.

Ki készítette ezt a pontot?

Senki, egyszerűen csak ott volt.

Hol? Ha semmi sem létezett, akkor nem volt hova tenni azt a pontot.

Ne szakíts félbe, éppen egy történetet próbálok elmesélni.

És hogyan létezhetett egy pont, mielőtt létezett volna olyan dolog, mint a létezés?

Ne törődj vele, csak úgy megtörtént.

Mikor történt ez az esemény?

Majdnem 14 milliárd évvel ezelőtt.

Egy év az az idő, amíg a Föld kering a Nap körül, nem igaz?

Igen.

Mielőtt bolygók vagy napok léteztek volna, nem léteztek évek. Igaz?

Igen.

Akkor hogyan mondhatod, hogy ez a történet egyszer volt, hol nem volt? Ha nem voltak évek, akkor nem volt idő sem.

Ne próbálj már ennyire logikus lenni. Nem minden logikus.

Úgy tűnik, nem. Akkor miért kellene elhinnem ezt a történetet?

Mert én azt mondtam.

 

 


 

 

Hivatkozások                                                                                                                      

 

 1. Rowland D (2020) The big bang never happened: a conclusive argument. Journal of Physics & Astronomy 8:193
 2. Slipher V (1915) Spectrographic observations of nebulae. Popular Astronomy 23: 21-24.
 3. Rowland D (2020) Redefining redshift as attenuation. OSP Journal of Physics and Astronomy 1.
 4. Rowland D (2021) Redshift blunder has been obstructing cosmology for over a century. OSP Journal of Physics and Astronomy 2.
 5. LeMaitre G (1927) A Homogeneous universe of constant mass and growing radius accounting for the radial velocity of extragalactic nebulae. Annales Soc. Sci. Bruxelles 47: 49-59.
 6. Hubble E (1929) A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae. Proc Nat Acad Sci USA 15:168-173.
 7. Rowland D (2020) Hubble’s failed law. Journal of Physics & Astronomy 8: 200.
 8. Cosmic Microwave Background. Wikipedia.org.
 9. Rowland D (2021) An infinite universe. OSP Journal of Physics and Astronomy 2.
 10. Zwicky F (1933) Die rotverschiebung von extragalactischen Nebeln. Helv Phys Acta 6:110-127.
 11. Rubin VC., Ford WK (1970) Rotation of the andromeda Nebula from a spectroscopic survey of emission regions. Astrophys J 159: 379-403.
 12. Rowland D (2021) Dark matter revealed. Journal of Physics & Astronomy 8: 196.
 13. Tolman Surface Brightness Test. Wikipedia.org.
 14. Lerner E., Falomo R., Scarpa R (2014) UV surface brightness of galaxies from the local universe to z-5. International Journal of Modern Physics 23:1450058.
 15. Hubble E (1929) A relation between distance and radial velocity among extra galactic nebulae. Proc Nat Acad Sci USA 15: 161.
 16. Rowland D (2020) Hubble’s failed law. Journal of Physics & Astronomy 8: 200.

 

Copyright © 2022 Rowland D. Ez egy nyílt hozzáférésű cikk a Creative Commons Attribution License feltételei szerint, amely lehetővé teszi a korlátlan felhasználást, terjesztést és sokszorosítást bármilyen médiumban, amennyiben az eredeti szerző és a forrás feltüntetésre kerül.