Információ

 

 

Információelmélet

 

Jacques Monod, Nobel-díjas evolúciót támogató biológus:

„A legnagyobb probléma a genetikai kódnak és fordítási mechanizmusának eredete.”

Werner Gitt professzor: Kezdetben volt az információ. 2. kiadás. Evangéliumi Kiadó 50. o.

 

 

 

Tartalomjegyzék:

I. Az információ nem anyag és nem energia

II. Ha nem anyag és nem energia, akkor mi az információ?

III. Az információnak mindig van Szerzője

IV. Az élő sejtekben lévő információ

V. Összegzés

 

 

I. Az információ nem anyag és nem energia

 

„Természettudományos összefüggéseket csak akkor fogalmazhatjuk meg, ha előzőleg definiáltuk és pontosítottuk a megfelelő mennyiségeket.” Im. 43. o.

Az emberiség már régóta próbálja meghatározni ezt a látszatra egyszerű kérdést; mi az információ?

Norbert Wiener, a kibernetika és az információelmélet atyja erre a kérdésre azt a nagyszerű választ adta, hogy:

„Az információ az információ, nem anyag és nem energia. Egyetlen materialista szemléletű gondolkodásmód sem élheti túl a mai időket, ha ezt figyelmen kívül hagyja.”

 

Wiener találóan megragadta az információ

egyik lényeges elemét azt, hogy az nem anyag és nem energia!

 

 

Ahogyan a szoftver nem azonos a hardverrel, úgy az információ sem azonos az anyaggal. Az anyag (pl.: winchester) hordozója az információnak (programnak), de sohasem a létrehozója.

Egy könyv fizikailag papírból és festékből áll, de nem a papír vagy a festék hozta létre a könyvben található információt pl.: Arany János verseket. A papír és a festék szükséges az információ megjelenítéshez, tárolásához, de semmi köze sincs az információ (Arany János verseinek) létrejöttéhez és tartalmához. Ebben az esetben az információ létrejöttéhez Arany Jánosnak, a versek írójának van köze.

Egy winchesteren lehet film, szöveg, PP előadás, számtalan könyv, stb.

Egy könyvtárban nagyon sok könyv és folyóirat van, de az épület csak tárolja a különböző nyelvű (tehát különböző kódú) könyveket, és újságokat, melyek tele vannak információval. Nem a könyvtár épületétől függ az információ mennyisége és minősége.1

Egy papírlap, CD, DVD, pendrive, stb. tárolhatja ugyanazt az információt, de tárolhat különböző információt is. A tároló eszköz és az információ független egymástól!

Amilyen szinten a fekete festék és a könyv tartalma független egymástól, olyan szinten független egymástól az anyag és az információ!

 

J. Peil a fentieket így foglalja össze: „Az információ nem fizikai vagy kémiai létező, mint az energia és az anyag, még ha hordozóként szüksége is van rájuk.”

 

 

 

Az információ nem anyag és nem energia, ezért mondják az ateisták, hogy a Világegyetem alapelemei:

– anyag,

– energia,

– információ.

Ennek a három dolognak2 az  eredetére materialista, ateista megközelítésből, nincs meggyőző magyarázat.

 

 

 

 

Az energia tulajdonságai (pl.: hőfok, sűrűség, munka, stb.) között az információ nem szerepel.

Az anyag tulajdonságai (pl.: tömeg, sűrűség, szín, keménység, viszkozitás, stb.) között az információ nem szerepel, ennek ellenére az evolúciómodell támogatói azt mondják az anyag speciális tulajdonsága az információ. Arra viszont nem tudnak választ adni, hogy milyen körülmények között, milyen mechanizmusok hatására keletkezett az információ?

 

Az információ jellemzői:

– nincs tömege,

– minőségét nem a felhasznált betűk száma, hanem a benne lévő szellemi és intellektuális érték határozza meg. (Zenű esetében nem a hangjegyek darabszáma határozza meg a zenemű értékét, hanem a szerző intellektuális tevékenysége.)

 

Öt szintje van:

1.         jeltípus, jelmennyiség – statisztika,

2.         jelkészlet, nyelvtan – szintaxis,

3.         jelentés – szemantika,

4.         cselekvés, tett – pragmatika,

5.         eredmény, cél – apobetika.

„Az információt nyelvileg ábrázoljuk (megfogalmazzuk, továbbítjuk, tároljuk). A szavak egy megegyezés szerinti ábécé betűiből tevődnek össze (kód). Az értelmes szavakat a nyelvtan rögzített szabályai szerint mondatokká fűzhetjük össze (szintaxis), amelyek a szemantikai információ hordozói. Feltétlenül hozzátartozik az információhoz a kívánt/véghezvitt cselekvés (pragmatika) és a kitűzött/elért cél (apobetika).” Kezdetben volt az információ Evangéliumi Kiadó 2. kiadás 65.o.

Mindegyik szint rendkívül bonyolult. Erről Werner Gitt informatika professzor több könyvet írt, például Kezdetben volt az információ, Jelek a mindenségből, stb.

 

II. Ha nem anyag és nem energia, akkor mi az információ?

 

Információ például: gyártás technológia-leírás, tervek, programok, algoritmusok, utasítások, kódok, programnyelvek, fordítások, technológia előírások, pontos időrend parancssorokkal, építési tervrajz, könyv, zenemű, festmény, stb. Olyan dolgok, melyekben a fenti öt szint megvalósul.

Információ nem keletkezik önmagától. Egyetlen CD lemez sem tudja megkomponálni és eljátszani, valamint önmagára felírni az információt például Vivaldi – Négy Évszak című remekművét. A CD-n, pendrive-on, stb., csak tároljuk az információt, ami ebben az esetben a hangszerek hangjait és a zenemű dallamát jelenti.

Wolfgang Kuhn, biológia professzor így fogalmaz:

„…az információ, a tervek, programok kizárólag a szellemi szférába tartoznak, és mindig szellemi eredetűek!

Aki eredetüket az anyagban és törvényeiket a kémiai és fizikai folyamatokban keresi, csupán azt bizonyítja, hogy nem érti az információ lényegét.

Ilyen próbálkozás ugyanolyan ostoba volna, mint Michelangelo valamelyik szobrát, például a firenzei Dávidot vagy a Szent Péter-templom Pietáját annak a mészkő- vagy márványtömbnek a természetével magyarázni, amelyből a zseniális mester a szobrot kifaragta, vagy pedig egy festményt festékeinek és a vászonnak kémiai összetétele alapján próbálni meg értelmezni. Az anyaghoz minden esetben egy teremtő tervből, egy előrelátó szellemtől származó információnak kell járulnia, amely azt formába önti, informálja.” A darwinizmus buktatói 111. o. Kairosz Kiadó.

Prof. Dr. Werner Gitt, informatikus:

„Az evolúcióelméletről saját szakterületem, az informatika, szilárd alaptételei nyomán alkottam a következő ítéletet: ez a modell nemcsak néhány részletében, hanem alapjában is téves. Az élet lényege a sejtekben lévő információ. Az információ viszont nem anyagi jelenség, hanem akarat és intelligencia által létrejött szellem mennyiség.” Gyakran feltett kérdések 134.o. Evangéliumi Kiadó

Más szavakkal kifejezve az információ értelmes személy közlése, gondolatainak kifejezése.

 

III. Az információnak mindig van Szerzője

 

Információhoz minden esetben Intelligens Közlőre van szükség. E törvény alól nincs kivétel, olyan ez, mint; ha van könyv, van szerző is. A kommunikáció törvénye is erről szól.

Minél bonyolultabb az információ, annál értelmesebb az információt közlő személy. Az élőlényekben lévő információ mennyisége, annak bonyolultsága, azok tárolási, továbbítási és fordítási mechanizmusai megkövetelnek egy a földi intelligenciát messze meghaladó Közlő Személyt. Az emberek sok névvel illetik Őt például: „Csodálatos Elme”, „Nagy Matematikus”, „Szuperintelligencia”, stb., de valójában Ő a Teremtő Isten.

 

IV. Néhány gondolat az élő sejtekben lévő információról

 

Vannak, akik azt kérdezik, hogy jön az informatika a biológiához, genetikához, kémiához, stb.? Úgy, hogy az élőlények, de még a sejtek is emberi aggyal felfoghatatlanul nagy mennyiségű információt tárolnak, dolgoznak fel a másodperc tört részei alatt.

 

 

 

A sejtek kb. 12 milliárd bit információ mennyiséget tartalmaznak.

Ezek az információk rendkívül bonyolult dolgokat vezérelnek, tehát nemcsak nagy mennyiségű információról van szó, hanem csúcsminőségű információ található a sejtekben.

Egymásra épülő, egymást kölcsönösen értelmező és feltételező alrendszerekből épül fel ez az információs adatbázis. Nem véletlen, hogy Jacques Monod, Nobel-díjas evolúció-biológus is elismeri az evolúciómodell egyik nagy problémáját:

„A legnagyobb probléma a genetikai kódnak és fordítási mechanizmusának eredete.”

 

 

 

Mi ebben a probléma?

Például az, hogy ezeknek a rendszereknek egyszerre kellet keletkezniük, mert egyiknek a másik nélkül nincs értelme, sőt az élet akadályai. A sejtekben, génekben, DNS-ben, RNS-ben olyan kódolás, információ-áramlás, vezérlő-javítóutasítás, adatátvitel, fordítás történik, ami evolúciósan nem csak elképzelhetetlen, de ellenkezik is az evolúciómodell logikájával.

A DNS és a fehérje közötti két különböző nyelven beszél.

Összehasonlítás képen:

– emberi szinten a DNS angol, a fehérje kínai nyelven kommunikál,

– informatikában a DNS gépi kódot, a fehérje cobolt használ.

Ilyen szintű különbség van a DNS négybetűs és a fehérjék húszbetűs kódja között. A DNS és a fehérje között tudatos és folyamatos fordítás, „kódolás-dekódolás” üzenetváltás, információcsere zajlik.

A 4 betűs DNS és a 20 betűs fehérje közötti kommunikáció rendkívül bonyolult, ugyanakkor nagyfokú tervezettség található benne, ami kizárja, hogy ez a folyamat és a folyamatokat létrehozó és ellenőrző „technikai egységek” véletlenül keletkezzenek.

A sejtekben lévő információ mennyisége, bonyolultsága, valamint tárolási profizmusa szükségessé tesz egy rendkívül Értelmes Teremtő létezését.

 

V. Összegzés

 

 

Az információelmélet törvényei:

1. Kizárják a materializmus, és ateizmus, mint komolyan vehető filozófiai irányzatokat, és visszaküldik ezen eszméket a fantázia világába ahová valók.

2. Az evolúciómodellről kimondják, hogy a nem működő elméletek közé tartozik.

3. A tervezettség tökéletes bizonyítékát szolgáltatják.

4. Információ létrejöttéhez és értelmezéséhez minden esetben szükség van egy Külső Forrásra.

5. Ennek a Külső Forrásnak élő személynek kell lennie.

6. Ez az élő személy a Világegyetem Legintelligensebb Személye.

7. Egy mindentudó, mindenható, vagy majdnem mindentudó, mindenható személyt ír le.

8. A Biblia Istene; mindentudó, és mindenható.

9. Az információ törvényei és a Biblia Istene rendkívüli módon hasonlítanak egymásra.

Figyelemre méltó, hogy a kommunikáció és az informatika a maga törvényei által, egymástól függetlenül ugyanarra a következtetésre jutott!

 

 

Bővebben:

Az informatika nem csupán bizonyítja, alátámasztja a teremtés tényét, hanem pozdorjává töri az evolúciómodell helytelen feltételezéseit is. Ezért a honlapon több anyagot összegyűjtöttünk a téma iránt mélyebben érdeklődők számára.

Egy biológus professzor egy falevélen keresztül mutatja be az evolúciómodell képtelenségét. Kuhn: Egy utópia vége.

 

Ilyen, amikor biológus professzor cáfolja a biológiai evolúció feltételezést. Kuhn az anyag önszerveződésének mítoszát mutatja be szemléletes példákkal.

Önszervező anyag

 

Világegyetem eredete

Az információ eredete

John R. Baumgardner, geofizikus: Hogyan keletkeznek a kódolt nyelvi szerkezetek?

Andrew McIntosh: Biológiai információ

Werner Gitt professzor: Kezdetben volt az információ című könyve a PDF fájlok oldalon elolvasható.

 

Videó:

Stephen Meyer: Honnan származik a DNS molekulába lévő digitális információ? az ötödik videó az oldalon.

Dr. Adrian Bury: Honnan származik az információ? a hetedik videó az oldalon.

 

A teremtés vagy evolúció honlapon található az alábbi idézet gyűjtemény, mely az informatika tudományágból lett összeválogatva:

Az evolúció ellentmond az informatikának 1.

Az evolúció ellentmond az informatikának 2.

Az evolúció ellentmond az informatikának 3.

Werner Gitt könyvei beszerezhetők: Az Evangéliumi Kiadónál vagy megvásárolhatóak a Sorsfordító Könyvesboltban.

 

Megjegyzések:

1. Egy nagyobb könyvtárban több könyv, tehát több információ található, mint egy kis könyvtárban, de ez csak a könyvek számát érinti, a témánk szempontjából ez mellékes.

2. Az energia anyaggá, az anyag energiává alakítható.