Ádám-Éva

 

Genetikai Ádám és Éva

„Y-kromoszóma Ádám” és „Mitokondriális Éva”

Tájékoztatás

 

Tartalom:

Bevezetés

Y-kromoszóma Ádám

Mitokondriális Éva

Egy helyen éltek

Egy időben éltek

Mikor éltek?

Konkrét számítások

 1. Állatok kromoszóma vizsgálata
 2. Emberek kromoszóma vizsgálata

Mitokondriumok kialakulása

Fokozatos fejlődés

Tökéletes férfi, tökéletes nő?

Összegzés

Zárszó

Szerkesztői megjegyzés

Irodalomjegyzék

 

 

Bevezetés

 

A tudomány, Bibliához való erőteljes közeledését tapasztaljuk a genetika területén.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

 

Az evolúciómodell szerint az emberiség:

 • az állatvilágból fejlődött ki,
 • fokozatos fejlődés által,
 • hosszú idő alatt,
 • a Teremtő Isten mindenfajta cselekedete nélkül,
 • e fejlődés során pusztán természeti folyamatok történtek,
 • nem egy férfi, az emberiség ősapja,
 • nem egy nő, az emberiség ősanyja.

 

A Biblia szerint az emberiség:

 • nem az állatvilágból fejlődött ki,
 • Isten egy kész és tökéletes férfit teremtett,
 • Isten egy kész és tökéletes nőt teremtett,
 • akik egy helyen,
 • és egy időben éltek,
 • ez kb. 6.000 évvel ezelőtt történt,
 • minden ma élő ember tőlük származik.

 

Látható, hogy a két nézet ellentétes. 

 

Magyarországon az ateista tüntetéseken, évek óta az egyik visszatérő szlogen: „A Biblia mese az evolúció igaz.” A szlogen alapjának a fenti evolúciós nézetet tartják.

 

Az Ádám-Éva kérdéskör az emberiség öt nagy gondolkozási csoportjaSz1 között, finoman szólva is ütköző zóna. [Teista, ateista, agnosztikus, ID, teremtéstan.Sz1]

A Biblia első három fejezetének értelmezésére, valamint a bűn, halál, szenvedés, stb. témákra az emberiség ezen öt nagy csoportja különböző válaszokat ad. Ezek a válaszok nem csak változatosak, hanem gyakran egymással ellentétesek. Nem a változatosság, hanem a párbeszéd hiánya, a lenézés, megvetés, kirekesztés, valamint az agresszivitás a gond!Sz2

Nos. Hosszú időn keresztül nem volt mód a fenti két nézet (evolúciómodell és Biblia) valamint ezen öt gondolkodási mód között tudományos „igazságtételre”. Eddig mindenki a maga igazát hajtogatta. Mára viszont a modern génkutatás lehetővé teszi, hogy tudományos alapon döntsük el ezt a fontos kérdést, és ne a gondolkozási sémánk, vagy a nekünk legjobban tetsző filozófia alapján.

A genetika, mint tudományág most jutott el arra a szintre, hogy

  e kérdéskörben állást tudjon foglalni.

 

 

Y-kromoszóma Ádám

 

Spencer Wells, populáció-genetikus évek óta vizsgálja a Földbolygón élő emberek DNS-eit és arra az eredményre jutott, hogy a Földön élő összes férfi származása egyetlen ősatyához vezethető vissza. Wells, a „Human Genom Project” nevű kutatása során azt tapasztalta, hogy minden férfi Y-kromoszómájában ugyanaz a marker található, ezért a tévedés lehetősége kizárt.

Teljesen biztos, hogy létezett „A Genetikai Ádám”, aki minden ma élő férfi őse.

 

 

Mitokondriális Éva

 

Kb. 1980 óta foglalkoznak a genetikusok az ősanya-elmélettel.

„Pár éve [2005 előtt] még határozottan meg voltak győződve kutatók arról, hogy a ma élő ember elődje nem egyetlen, pár száz fős csoporttól származik, hanem a világ több pontján, egymástól függetlenül fejlődött ki hasonló tulajdonságú emberegyed.”1

Napjainkra viszont biztossá vált, hogy létezett „A Genetikai Éva”, aki minden ma élő nő őse.

 

 

Egy helyen éltek

 

 

A helyszín, ahol a genetikai ősapa és ősanya élt pontos meghatározását szintén sok genetikai vizsgálat előzte meg, de mostanra

Kelet-Afrika

biztossá vált.

 

 

Újabb figyelemre méltó dolog, hogy ez megfelel a bibliai leírásnak.Sz3

 

 

 

 

Egy időben éltek

 

Az evolúciómodell támogatói mindent elkövettek, hogy bizonyítsák ősapánk és ősanyánk soha nem találkozott egymással, de ez a vélekedés, mára kikopott a tudományból.

Napjainkban már nem az a kérdés, hogy egy időben él-e „A Genetikai Ádám” és „A Genetikai Éva”, hanem arról folyik a vita, mikor éltek!

 

 

 

 

Tehát ez már négy tény, amiben a genetika igazolta a Bibliát:

Létezett „A Genetikai Ádám”, aki minden ma élő férfi őse.

Létezett „A Genetikai Éva”, aki minden ma élő nő őse.

Földrajzilag egy helyen éltek.

Egy időben éltek.

 

 

 

 

Mikor éltek?

 

Jelenleg az egyik legnagyobb harc, a körül folyik, hogy „A Genetikai Ádám”, és „A Genetikai Éva” mikor élt.

 

Egyik feltételezés szerint „A Genetikai Ádám” 340 000 körül2 élt. De ez a nézet már megváltozott.

 

„Mitokondriális DNS-vizsgálat volt az alapja annak az 1987-es szenzációs bejelentésnek is, amely szerint a földet benépesítő mai emberek feltehetően egyetlen, Kelet-Afrikában kétszázezer évvel ezelőtt élt nő leszármazottai (Éva-hipotézis). Noha az eredeti közlemény következtetéseinek helyességét sokan támadták és vitatták (joggal), azóta számos egyéb vizsgálat megerősíteni látszik az eredményeket és ma a tudományos közvélemény nagy része elfogadja ennek a feltevésnek a lényegét, vagyis azt, hogy a mai emberiség ősei Afrikából kiindulva népesítették be a földet 1-200 000 évvel ezelőtt, kiszorítva, vagy kiirtva a korábban Európában és Ázsiában élt egyéb ősembereket, így a Neander-völgyi embert is. (A nálunk Távol Afrikától címmel játszott nagy sikerű Robert Redford-Meryl Streep-film eredeti címére utalva, ezt a teóriát Out of Africa elméletnek nevezik.)” Venetianer Pál: Az emberi mitokondriumok genetikája >>.

 

Az újabb 2013-as kutatási eredmények szerint:

A férfiak közös őse 125-156 ezer évvel ezelőtt élhetett.

A nők közös őse 99-148 ezer évvel ezelőtt élhetett.

Jelenleg az evolúciómodell szerint az emberiség „születése”125-148.000 között történt.

Csakhogy ez nem egyezik az evolúciómodell többi részével.

De most nézzünk a konkrét genetikai számításokat!

 

 

Az állatok kromoszóma vizsgálatának eredményei

 

A farkasok és a préri kutyák mitokondriális DNS-ének vizsgált része 7.5 százalékkal tér el. Ez kb. 750-1000 generációval ezelőtti elválásra utal, ami néhány ezer éve történt meg. A farkasok ezen DNS szakasza kb. 2 százalékban tér el, ami 200-300 generációt mutat, ez kb. 800-1000 évvel ezelőtti közös felmenőt mutat.

 

A kutyáknál hasonló számok érvényesek.

 

 

 

Búvárkacsák 7 faját vizsgálták.

 

Vizsgálatok szerint a legnagyobb eltérés 17% alatt maradt, ami 1700-2500 generációt jelent. Generációnként 1-2 évet figyelembe véve ez az érték sem haladja meg az 5000 évet.

 

 

 

Rokonságban lévő madarakat is tanulmányoztak.

 

Itt 2000-3000 generációs különbségre (kb. 20% a vizsgált szakaszban) találtak. 1-2 éves generációkat számolva ez is néhány ezer éves közös eredetet mutat.”

 

Szük Bendegúz: Az emberi mitokondrium DNS órája közeli Teremtésre utal. >>

 

 

Az emberek kromoszóma vizsgálatának eredményei

„Embereknél a 25-40 generáció kb. 500-800 évet jelent. Vizsgálatok szerint az emberek mitokondriális DNS-ének ezen szakasza maximálisan 18 bázispárban tér el. Mivel ez egy családfában a két legtávolibb ágat jelenti, mindkét ágban kb. 9 mutáció jöhetett létre, így lehetséges, hogy egymástól 18 bázispárban különböznek. 9*800 év =7200 év, ami egy jó felső határnak vehető az emberiség korának tudományos meghatározására (9*500=4500 az alsó határ).”

Szük Bendegúz: Az emberi mitokondrium DNS órája közeli Teremtésre utal. >>

 

Dr. Cserháti Mátyás, biológus:

„Példával lehet bemutatni, hogy az empirikus tudomány hogyan cáfolja meg az evolúciós elméletet: A példa a férfiak Y kromoszómájának a mutációs rátájával függ össze. Maryellen Ruvulo evolúciós kutató azt állítja, hogy a modern emberek egy közös őstől leszármaztak

55 000-455 000 évvel ezelőtt. Állításait a molekuláris óra rátájára alapozta, amit a föld uniformitárius korához igazította (előfeltevés).

Dorit et. al viszont az Y kromoszómának egy 729 bázispár hosszú szakaszát vizsgálta meg. Ez a szakasz azért érdekes, mert ha itt történik mutáció (bázis szubsztitúció, azaz egy bázis (A, C, T, G) a négy közül egy másikra megváltozik), annak nem lesz hatása, vagyis neutrális lesz a mutáció. Nem talált semmi variációt azokban az emberekben, akiknek a DNS-ét megvizsgálta.

Michael Hammer, az Arizona University kutatója izraeli kollegáival együtt az Y kromoszóma 18 szakaszát vizsgálta 1371 embernél, Európa, Afrika és a Közel-Kelet egyes részeiről, és a bázispár helyettesítések száma azt mutatta, hogy a közös szétválásuk nem lehetett több 4500 évnél. Azt is jól kimutatta, hogy az arabok és a héberek 4000 éve rokonok egymással.

Dr. Cserháti Mátyás, biológus. Forrás: www.kezdetek.hu

 

Az evolucionisták becslése szerint 125 000-148 000 évvel ezelőttre lehet tenni az emberiség feltételezett életkorát, ami – szerintük elfogadhatatlan – mert túl közel van a bibliai teremtéselmélet kb. 6000 éves idejéhez.

Ez a becslés rendkívül távol van az evolúciómodell által elvárt 3,5 millió éves életkortól.

A 125 000-148 000 év becsült/viszonyított érték, melyről kiderült, hogy túl magas. 1997-ben megállapították, hogy a mutációk mtDNS körülbelül 20-szer nagyobb valószínűséggel fordulnak elő, mint eredetileg gondolták. Időközben sikerült meghatározni a mutációs gyakoriság közvetlenül meghatározó mtDNS a nagyszámú anyák és azok összehasonlítása és gyermekeik számára. Ennek az új, pontosabb érték szerint a mitokondriális Éva csak 6,000-6,500 évvel ezelőtt élt.1,3,4

 

 

Mitokondriumok kialakulása

 

 

A mitokondriumok száma egy sejten belül egytől a sok ezerig terjedhet. Változásuk pontosan nyomon követhető, de a mitokondriumok kialakulása több létfontosságú tevékenység miatt evolúciós rejtély.

 

A probléma lényege: a mitokondrium rendkívül összetett rendszer és sok fontos feladata van. Mitokondrium nélkül az eukarióta is és a gazdaszervezet is elpusztul.

 

A mitokondriumok kialakulása evolúciós rejtély.

Minden erre vonatkozó evolúciós magyarázat-kísérlet zsákutcába jutott. Csak ez az egyetlen tény is komoly érv az evolúciómodellel szemben. Ön hallott már erről? Ezzel miért nem foglalkozik a média?

 

 

Fokozatos fejlődés

 

A fokozatos fejlődés általi kialakulást nemcsak mitokondriumok kialakulása kérdőjelezi meg, hanem sok más dolog is. Például:

Vannak, akik azon vitatkoznak, hogy egy adott lelet Homo erectus, vagy Homo sapiens. Az evolúciós elképzelés szerint ezt lehetetlen megállapítani, mert folyamatos az átmenet a két faj között. A helyzetet az is bonyolítja, hogy vannak antropológusok, akik egyáltalán nem tartják külön fajnak a kettőt.

Nos! Amíg az evolúciómodell támogatói egymással vitatkoznak, addig az evolúció törzsfáinak száma, melyek az élet fejlődését lennének hivatva bemutatni egyre csak növekednek. Lásd: Törzsfák >> Ez rendkívül súlyos evolúciómodell-probléma!

Az ember feltételezett evolúciójának anomáliáiról bővebben: Prof. Tóth Tibor: Az ember evolúciójának elképzelt forgatókönyve >>. 9. PPT

 

A genetika durván beleszól a fokozatos-fejlődéselméletbe:

A genetika kb. 20 éve előállt az evolúciómodell egy erős cáfolatával, ez pedig a genetikai entrópia. Ezzel rá is térjünk a következő területre, ami nem is ütköző zóna, hanem egyenesen háborús övezet.

 

 

Tökéletes férfi, tökéletes nő?

 

A genetikai entrópia tudományos tény!

Ezt azt jelenti, hogy az emberi genomban végbemenő folyamatos, fokozatos, nagyjából előre jelezhető, de utólag mindenképpen pontosan nyomon követhető romlás történik.

Az emberi genom, tehát bizonyíthatóan az idő előre haladtával leépül, és nem felépül! Ez pontosan ellentéte az evolúciómodellnek, de teljesen összeegyeztethető a bibliai szemlélettel. A nemrégiben lefordított videóban ez részletesen ki van fejtve: Az evolúció Akhilleusz sarkai >> (gyenge pontjai) című könyvhöz tartozó angol nyelvű magyarul feliratozott videó. 2. fejezet Genetika.

 

Jelenleg kulturális háború zajlik ezen a terülten! 

A bibliai szemlélet két sarkalatos pontja ezt mondja:

 • Isten egy kész és tökéletes férfit teremtett,

 

 • Isten egy kész és tökéletes nőt teremtett.

 

 

A genetikai entrópia mindenben férfiban és minden nőben működik, és csökkenti a teljességet, épséget, tökéletességet. Ez a tény az evolúciómodell támogatói által folyamatosan használt mutációt, mint a biológiai evolúció mozgatórugóját hatástalan érvvé teszi, mert az emberi genomban felhalmozódó a rossz mutációk által válik az emberiség fokozatosan egyre gyengébbé.

 

 

 

 

 

A genetika kimutatta, hogy az emberiség a tökéletestől az egyre kevésbé tökéletes felé halad.

 

 

Ez már az ötödik pont, amiben a genetika nem az evolúciómodellt, hanem a Bibliát igazolja.

 

 

 

Nos! Ha fokozatos erővesztés, egészségkárosodás, tökéletességcsökkenés történik, akkor visszafelé haladva az időben, egyre nagyobb tökéletességet találunk, majd a folyamat legelején megtaláljuk a teljes épséget.

 

Gondoljon bele Kedves Olvasó, hogy mit jelentenek mindezek!

 

A genetikai kutatások jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Már egy 8 évvel ezelőtti tudományos kutatás, nyilvánvaló teológiai (bibliai) kérdéssel foglalkozik. Régebben ilyen elképzelhetetlen volt:

Szedmák András:

„Minden tudományos eredmény mélyebb vizsgálata egy irányba mutat. Az isteni kinyilatkoztatás igazsága felé, azaz hogy az első embert Isten teremtette és az egész emberiség egyetlen pártól származik. És a tökéletesnek teremtett ember életébe a halál nem volt „betervezve” az a bűn következménye lett. Egy orosz biológus (Alekszandr Haljavkin) 2010-ben közzétett tanulmánya szerint az ember potenciálisan halhatatlan lenne. A külső környezeti tényezők fékezhetik, vagy éppen csökkenthetik az öregedést, de az élő szervezet sejtjei képesek lennének az örök életre a bennünk meglévő, hatékony önmegújító mechanizmusok révén. Ez az, amit elvesztettünk az eredendő bűn miatt.

Nem akarjuk észrevenni a sokszor nyilvánvalót. Az egykori teológián túl ma már a genetika is foglalkozik olyan kérdésekkel, mely az emberiség őstörténetével összefüggésbe hozható.

Az evolúcióval kapcsolatos genetikai kutatások az evolúciót – ahogy látjuk – nem támasztják alá, viszont épp az Ádám-Éva kérdésben egy lehetséges válasszal szolgálnak.” Szedmák: Mi az igazság? Az evolúció, mint biológiai képtelenség. Agapé Kiadó 242-3. o.

 

Napjainkban egyre több tudós jut Dembski által megfogalmazott következtetésre:

„A világ Isten teremtménye, és a tudósok, amikor megértik a világot, csupán rekonstruálják Isten gondolatait.” William Dembski: Intelligens tervezettség. Laurus Kiadó. 237. o.

A bibliai szemléletet vallóknak fel kell készülniük, hogy a tudomány egyre nyilvánvalóbban kiált a Biblia Teremtő Istene után.

 

Összegzés

 

 

 

 

Ez a kilenc dolog így együtt az evolúciómodell támogatóit igen komoly és folyamatos magyarázkodásra és változtatásra kényszeríti.

A genetika, mint tudományág, a DNS-vizsgálatokon keresztül öt hatalmas és négy átlagos lépéssel közeledett a Biblia teremtésleírása felé.

 

Mára (2018) a DNS vizsgálatok eredményei ugyanolyan erős érvekké váltak a Biblia mellett, és az evolúciómodell ellen, mint az:

– informatika (és kommunikáció),

– biogenezis,

– matematika,

– entrópia,

– szexualitás érvei.

A DNS-vizsgálatok a biblia-hívők számára semmi meglepő tényt, csupán a Bibliában már rég leírt dolgokat fedezte fel.

Nemcsak a DNS-vizsgálatok, hanem a DNS-vizsgálatok alapján végzett konkrét időpont számítások is a Bibliát igazolják.

 

 

Zárszó:

 

 

Az evolúciómodell és Biblia közötti „futballmérkőzés” a genetika részéről még nem záródott le.

Az evolúciómodell számtalan szöglete, a média egészpályás letámadása, az ateisták számtalan 16-os előtti szabadrúgása ellenére bibliai szemlélet külső játékosokkal

a genetika tudományág „idegenlégiósaival”

„öt bombagólt

és négy 11-es gólt”

rúgott az evolúciómodellnek. A “mérkőzés” jelenlegi állása: 9-0 a bibliai szemlélet javára. Ez a mérkőzés hamarosan lefújásra kerül.

 

 

Kétségtelen, hogy több nagyjelentőségű felfedezésre vár minkét tábor. De az ideológiák/alapgondolkodási módok közötti álló háború is egyértelműen a Biblia felé tolódott el, hatalmas mértékben!

A teremtéstan, intelligens tervezettség, teista, agnosztikus, valamint az ateista gondolkozási mód közül a teremtéstan kimagaslóan vezet.

 

Kiegészítés

Újabb (2019-es) kutatási eredmények:

Y-kromoszóma Ádám kutatás megerősíti Ádám és a Mitokondriális Éva 6000 évvel ezelőtti létezését, valamint alátámasztja a Föld 4500 évvel ezelőtti újbóli benépesítését.

 

Kapcsolódó oldal: A szív értelme >>. A szív- és az agykutatás bizonyítja, hogy a Biblia igaz.

 

<< Előző oldal              Következő oldal >>

 

Tanulságos videó, a DNS alapján mind rokonok vagyunk:

Egy nyitott világ a nyitott szemlélettel kezdődik! From Richard Szikói

 

 

Irodalomjegyzék:

1. National Geographic Magyarország: A genetikusok is hisznek egy ősanya létezésében >>.

2. Genetikai vizsgálatok szerint Ádám, az emberiség ősatyja, 340.000 évvel ezelőtt élt >>.

3. Laurence Loewe and Siegfried Scherer, Eve, Trends in Ecology & Evolution, Vol. 12 november 11., 1997, p. 422.

4. Dr. Walt Brown: Have Scientific Tools Detected Adam and Eve within Us? >>.

5. Az evolúció Akhilleusz sarkai >> (gyenge pontjai) című könyvhöz tartozó angol nyelvű magyarul feliratozott videó. 2. fejezet Genetika.

6. Szedmák: Mi az igazság? Az evolúció, mint biológiai képtelenség. Agapé Kiadó

 

 

 

Szerkesztői megjegyzések:

 

 

 

 

Sz1. Az emberek alapgondolkodás sémái/módjai:

 • teremtéstan,
 • intelligens tervezettség,
 • teista,
 • agnosztikus,
 • ateista.

Mind az öt alapgondolkodási mód természetesen több ágra oszlik.

Például:

Teremtéstan támogatói lehetnek például tudományos teremtéstan támogatói, fiatal vagy öreg föld kreacionisták.

Az ateista lehetnek például agresszív ateisták vagy új ateisták, olyan ateista, aki tiszteletben tartja más hitét, olyan ateista, aki nem csak tiszteletben tartja, de el tudja fogadni, hogy másik ember a Teremtőt látja a folyamatokban és nem a véletlent.

 

Sz2. A teremtéstudomány honlap szerkesztő bizottsága ezen szeretne változtatni, és a párbeszédre, egymás tiszteletére teszi a hangsúlyt, valamint kerüli a személyeskedést.

 

Sz3. Nagyon érdekes, de külön előadás témája, annak bemutatása, hogyan kapcsolódik össze például ez a három terület: az 1Móz. 2. fejezete, a nyelvi elterjedés, valamint a genetika.

 

2017. 04. 08.

Frissítve: 2018.06.

Szerkesztette: PIK

 

 

 

 

 Könyvek, cikkek, videók, stb. fordításához, lektorálásához keresünk további embereket.

Jelentkezni a teremtesvagyvk@gmail.com mail címen lehet.