Fiatal Világegyetem és Föld

 

Fiatal Világegyetem, fiatal Naprendszer, fiatal Föld

Hamis képet mutat a tükör: a Föld, Naprendszer, Világegyetem nem öreg, hanem fiatal

 

 

Annyi tény van a fiatal Világegyetemmel kapcsolatban, hogy 2013-ban a Nature is foglalkozott a kérdéssel. 

Forrás: Maggie McKee Planetary science: Caught in the act, Nature 493

Magyar nyelven


5 évvel később (2018-ban) ugyanebben a témában Wernon Cupps is nyilatkozik, aki érinti Maggie McKee által felvetett anomáliákat.

Forrás: Dr. Wernon Cupps, a nukleáris fizika professzora.

Magyar nyelven


 

A föld mágneses tere folyamatosan és rohamosan csökken

Szentpétery Péter: Omnia sunt facta per ipsum. Darwin hatása a teremtéshitre – teológiai és emberi kérdések. Evangélikus Hittudományi Egyetem 2008.

A szerző 500 oldalon keresztül, nagyon sok témában rámutat a darwinizmus tarthatatlanságára. A szerző, ahogyan Phillip E. Johnson a Darwin on Trial (Darwin pere) könyv szerzője nem biológus vagy vegyészmérnök, de Johnsonhoz hasonlóan, Szentpétery is nagyon alaposan utánajárt a kérdésnek. Mindkét szerző a természettudományok alapján utasítja el a darwinizmust.

Részlet a könyvből: 3.2 Égitestek mágneses mezeje

“A Föld mágneses erejének erősségét (pontosabban dipólus-momentumát) már 1835-től mérik. Ugyanakkor az ezzel foglalkozó nemzetközi szervezet (IAGA) 1970-től 5 évenként a Föld számos pontján nagyon pontos és kiterjedt méréseket végez. A korábbi és az 1970 óta mért eredményekből megállapítható, hogy a Föld mágneses mezejének energiája megközelítőleg 1465 évenként felére csökken. Ez a Föld feltételezett korához képest nagyon gyors folyamat, amely arra enged következtetni, hogy a Föld mágneses mezeje a jelenleg megfigyelt alapján nem lehet túl idős, mert néhány tízezer évvel korábban a mágneses mező ereje lehetetlenné tette volna az életet a Földön.

Emellett Russel Humphreys 1984-ben új elmélettel állt elő, amely a YEC (fiatal Föld) hívei szerint mind a mai napig a Föld fiatal korának egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka.

Elméletét a 2Pt 3,5 szó szerinti értelmezésére alapozta, miszerint a Föld és a többi égitest „vízből állt elő”. Azt feltételezte, hogy minden égitest kezdetben vízgömb volt, amelyet Isten alakított különböző más vegyi elemekkel, úgy, hogy érvényesült a tömegmegmaradás törvénye. Humphreys az égitestek ismert tömegéből és egy vízmolekula tömegéből kiszámította, hogy kezdetben hány vízmolekulából álltak a Naprendszer égitestei. A vízmolekula ismert mágneses tulajdonságaiból pedig következtetett, hogy az adott mennyiségű vízmolekula mekkora kezdeti mágneses mezőt volt képes létrehozni, így megkapta az égitestek feltételezett teremtési kori mágneses mezejének energiáját. A publikálás idején már ismert volt a Nap, a Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter és a Hold mágneses mezőjének jelenkori energiája korábbi űrszondás mérések alapján. Feltételezte, hogy a Teremtés és a jelenkor között kb. 6000 év telt el, ennek alapján megállapította, hogy 6000 év alatt mennyit csökkent az egyes égitestek mágneses mezejének energiája. Ebből pedig kiszámolható volt, hogy mekkora az égitestek belső elektromos ellenállása, ugyanis mágneses mezőket az égitestek belsejében folyó hatalmas köráramlatok hozzák létre, amelyek az égitest ellenállása következtében folyamatosan csökkennek. A kapott ellenállás-értékeket összehasonlította a korábban közzétett, más módon becsült értékekkel és egyezést talált. Ezzel bizonyítottnak tekinti elmélete helyességét.

Megemlítendő, hogy a hosszú időt feltételező dinamó-elmélet nem képes választ adni ezen égitestek mért mágneses mezejére. 1984-ben Humphreys előrejelzést is adott az Uránusz és a Neptunusz jelenkori mágneses mezejének értékére elmélete alapján. Az általa közölt értéket mérte 1986-ban és 1989-ben a Voyager-2 űrszonda. A dinamó-elmélet előrejelzése 100.000-szer alacsonyabb értéket várt az Uránusz esetében. 426-427. o.

 

Elképzelhetik az ateista és a teista eszmerendszer követőinek arcát, amikor megtudták, hogy Humphreys számításai, a mérések és az előrejelzések egyeznek, miközben az ő számításaik, méréseik és előrejelzéseik nem egyeznek.

Még ha nem is fogadják el perdöntőnek Humphreys érveit, a földi mágneses mező energiájának kb. 1465 évente felére való csökkenése miatt a Föld nem lehet idős, ahogyan sok másik (másfajta) számítás is ezt igazolja. Föld mágneses erejének kiszámítható csökkenése önmagában egy ateista, teista és evolucionista időzített bomba. Ha a Föld nem lehet csak maximum 30 000 (de inkább max. 20 000) éves ez lehetetlenné teszi a geológiai, kémia és biológiai evolúciót, mivel ezekben minden esetben az idő a főhős!”

Dr. Russel Humphreys előrejelzéséről itt olvashat:

A Neptunuszon túl: a Voyager II. alátámasztja a teremtést

 

 

Az adatok a Világegyetem fiatal voltát tükrözik.


 

Sokak számára megdöbbentő felfedezésről ír Szük Bendegúz:

Szük Bendegúz: A Plútó tagadhatatlanul fiatal

Részlet a cikkből:

„Nem könnyen magyarázható felszínnek fogom nevezni.”

„Amennyire tudjuk, kora akár egy hetes is lehet”. Bill McKinnon a New Horizons csapat tagja, a Washington Egyetem oktatója úgy nyilatkozott, hogy “valós bizonyítékunk van a közelmúltban történt geológiai aktivitásra”.


 

Evolution’s Achilles’ Heels Az evolúció Achillesz sarkai (gyenge pontjai) című könyv 5. geológia fejezete

Miről szól ez a fejezet?

A geológiát tartják az evolúciómodell legerősebb bizonyítékának. Dr. Tasman Walker, a műszaki tudományok doktora, aki a földtani tudományok területén alap- és mesterszakot is elvégezte rámutat, hogy a geológia a teremtő Istenhez és a Bibliához közelebb áll, mint az ateizmushoz.

A fejezetben például arról az ateista felfogásról is szó lesz, miszerint a szén, gyémánt, opál, stb. a hosszú időszak terméke, ami igazolja az evolúciómodellt. Walker rámutat, hogy a kutatások, sőt gyártások/előállítások szerint ezen anyagok rövid idő alatt is keletkeznek.

 


 

Evolution’s Achilles’ Heels Az evolúció Achillesz sarkai (gyenge pontjai) című könyv 7. kozmológia fejezete

Miről szól ez a fejezet?

Az ősrobbanás fatális tévedéseinek ismertetéséről.

 


 

A természettudományok a Földet fiatalnak láttatják.

 

Dinoszaurusz lágyrészek

 

Hogyan kerülnek a dinók a fiatal Világegyetem, Naprendszer és Föld igazolása közé?

Az ateisták szerint 65 millió évvel ezelőtt kihaltak, csakhogy sok dinoszauruszcsontban lágyrészek találhatóak, amik nemhogy 65 millió, de még 50 000 évesek sem lehetnek!  

A lágyrészek pár ezer évig maradnak fenn! A lágyrészek egyértelműen fiatal Földről beszélnek.

A tények elől az ateisták, teisták állandóan újabb és újabb elmélettel próbálkoznak elbújni, de ezeket a kifogásokat egy idő után ők maguk is elvetik. A rendszeresen bővülő ismeretanyag ellen egyre kevesebb sejtéssel tudnak előhozakodni.


 

Közbevetés 1.

Elgondolkodott már azon, hogy mennyire pontos a szén 14-es kormeghatározási módszer, illetve mennyi ideig pontos. Hisz erre építi a hitét.

 

Az alábbi írás ezzel a kérdéssel foglalkozik:

Mennyire pontos a Szén-14-es (radiokarbonos) kormeghatározási módszer?

A válaszokat az ateisták, evolucionisták nem szeretik.


 

Közbevetés 2.

Mire elég a 13,78 milliárd év? 

A modellezés fejlődésének köszönhetően tudjuk, hogy a biokémiai világ 100 milliárd év alatt sem jöhet létre fejlődés útján.

Az alábbi írás ezzel a kérdéssel foglalkozik: Az idős világegyetem – a kérdés erőltetésének fölöslegessége.

Jelen oldalon, a netes, könyves boltokban kellő számú matematikai bizonyítás található, arra vonatkozólag, hogy az evolúciómodell működőképtelen feltételezések sorozatából áll. 

 


Részlet A. Roth: Gyökereink című könyvéből 

Ariel A. Roth biológus, a zoológia doktora és geológus utánajárt az evolúciómodell hosszú idejét bizonyító adatoknak. Ebben a könyvrészletben az élő zátonyokról és a zátonykövületekről olvashatnak. 

Időkérdések

Tanulság: nem szabad mindent elhinni, amiről azt mondják “bizonyítja az evolúció hosszú idejét”.


 

Videó a föld fiatal koráról

Ebben a feliratos videóban Dr. Robert V. Gentry az evolúció és a teremtés bizonyítékait vizsgálja szigorúan a tények alapján. Többek között ezekkel a kérdésekkel foglalkozik:

– a Föld lehűlése gyorsan vagy lassan történt,

– mit mondanak a gránitok,

– mit üzen a Grand kanyon,

– a szén és az olaj képes gyorsan kialakulni, stb.


 

Bővebb tájékozódás a fiatal Földdel, Naprendszerrel, Világegyetemmel kapcsolatban:

 

Answers in Genesis kutatói által kiválasztott tíz legjobb tudományos bizonyítékot, amelyek cáfolják a milliárd éveket, és megerősítik a fiatal Föld és univerzum létezését.

Itt az ateista, teista kifogásokra, ellenvetésekre is talál választ.

A fiatal Földre és a Teremtésre vonatkozó bizonyítékok

 


 

Jogos kérdés hogyan láthatjuk a csillagokat millió és milliárd fényév távolságban, ha a Világegyetem fiatal.

 

Erre ad választ A távoli csillagok fénye nevű oldal.


 

További érvek a fiatal Világegyetem, Naprendszer, Föld mellett. – Rövid indoklással.

Érvek a fiatal Föld mellett.