Fiatal Világegyetem és Föld

 

Fiatal Világegyetem, fiatal Naprendszer, fiatal Föld

 

 

Annyi tény van a fiatal Világegyetemmel kapcsolatban, hogy 2013-ban a Nature is foglalkozott a kérdéssel. 

Forrás: Maggie McKee Planetary science: Caught in the act, Nature 493

Magyar nyelven


2018-ban ugyanezekben a témákban, valamint más kérdésekben nyilatkozik Dr. Wernon Cupps, a nukleáris fizika professzora.

Magyar nyelven


 

A föld mágneses tere folyamatosan és rohamosan csökken

Szentpétery Péter: Omnia sunt facta per ipsum. Darwin hatása a teremtéshitre – teológiai és emberi kérdések. Evangélikus Hittudományi Egyetem 2008.

A szerző 500 oldalon keresztül, nagyon sok témában rámutat a darwinizmus tarthatatlanságára. A szerző, ahogyan Phillip E. Johnson a Darwin on Trial (Darwin pere) könyv szerzője nem biológus vagy vegyészmérnök, de Johnsonhoz hasonlóan, Szentpétery is nagyon alaposan utánajárt a kérdésnek. Mindkét szerző a természettudományok alapján utasítja el a darwinizmust.

Részlet a könyvből: 3.2 Égitestek mágneses mezeje

A Föld mágneses erejének erősségét (pontosabban dipólus-momentumát) már 1835-től mérik. Ugyanakkor az ezzel foglalkozó nemzetközi szervezet (IAGA) 1970-től 5 évenként a Föld számos pontján nagyon pontos és kiterjedt méréseket végez. A korábbi és az 1970 óta mért eredményekből megállapítható, hogy a Föld mágneses mezejének energiája megközelítőleg 1465 évenként felére csökken. Ez a Föld feltételezett korához képest nagyon gyors folyamat, amely arra enged következtetni, hogy a Föld mágneses mezeje a jelenleg megfigyelt alapján nem lehet túl idős, mert néhány tízezer évvel korábban a mágneses mező ereje lehetetlenné tette volna az életet a Földön. Emellett Russel Humphreys 1984-ben új elmélettel állt elő, amely a YEC (fiatal Föld) hívei szerint mind a mai napig a Föld fiatal korának egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka.

Elméletét a 2Pt 3,5 szó szerinti értelmezésére alapozta, miszerint a Föld és a többi égitest „vízből állt elő”. Azt feltételezte, hogy minden égitest kezdetben vízgömb volt, amelyet Isten alakított különböző más vegyi elemekkel, úgy, hogy érvényesült a tömegmegmaradás törvénye. Humphreys az égitestek ismert tömegéből és egy vízmolekula tömegéből kiszámította, hogy kezdetben hány vízmolekulából álltak a Naprendszer égitestei. A vízmolekula ismert mágneses tulajdonságaiból pedig következtetett, hogy az adott mennyiségű vízmolekula mekkora kezdeti mágneses mezőt volt képes létrehozni, így megkapta az égitestek feltételezett teremtési kori mágneses mezejének energiáját. A publikálás idején már ismert volt a Nap, a Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter és a Hold mágneses mezőjének jelenkori energiája korábbi űrszondás mérések alapján. Feltételezte, hogy a Teremtés és a jelenkor között kb. 6000 év telt el, ennek alapján megállapította, hogy 6000 év alatt mennyit csökkent az egyes égitestek mágneses mezejének energiája. Ebből pedig kiszámolható volt, hogy mekkora az égitestek belső elektromos ellenállása, ugyanis mágneses mezőket az égitestek belsejében folyó hatalmas köráramlatok hozzák létre, amelyek az égitest ellenállása következtében folyamatosan csökkennek. A kapott ellenállás-értékeket összehasonlította a korábban közzétett, más módon becsült értékekkel és egyezést talált. Ezzel bizonyítottnak tekinti elmélete helyességét.

Megemlítendő, hogy a hosszú időt feltételező dinamó-elmélet nem képes választ adni ezen égitestek mért mágneses mezejére. 1984-ben Humphreys előrejelzést is adott az Uránusz és a Neptunusz jelenkori mágneses mezejének értékére elmélete alapján. Az általa közölt értéket mérte 1986-ban és 1989-ben a Voyager-2 űrszonda. A dinamó-elmélet előrejelzése 100.000-szer alacsonyabb értéket várt az Uránusz esetében. 426-427. o.

 

Elképzelhetik az ateista és a teista eszmerendszer követőinek arcát, amikor megtudták, hogy Humphreys számításai, a mérések és az előrejelzések egyeznek, miközben az ő számításaik, méréseik és előrejelzéseik nem egyeznek.

Még ha nem is fogadják el perdöntőnek Humphreys érveit, a földi mágneses mező energiájának kb. 1465 évente felére való csökkenése miatt a Föld nem lehet idős, ahogyan sok másik (másfajta) számítás is ezt igazolja. Föld mágneses erejének kiszámítható csökkenése önmagában egy ateista, teista és evolucionista időzített bomba. Ha a Föld nem lehet csak maximum 30 000 (de inkább max. 20 000) éves ez lehetetlenné teszi a geológiai, kémia és biológiai evolúciót, mivel ezekben minden esetben az idő a főhős!


 

 

Szük Bendegúz: A Plútó tagadhatatlanul fiatal

„Nem könnyen magyarázható felszínnek fogom nevezni.”

„Amennyire tudjuk, kora akár egy hetes is lehet”. Bill McKinnon a New Horizons csapat tagja, a Washington Egyetem oktatója úgy nyilatkozott, hogy “valós bizonyítékunk van a közelmúltban történt geológiai aktivitásra”.


 

 

EAH 5. fejezet Dr. Tasman Walker: Geológia

Az ateista felfogás szerint a szén, gyémánt, opál, stb. hosszú időszak terméke, ami igazolja az evolúciómodellt. A kutatások szerint ezen anyagok rövid idő alatt is keletkeznek. 


EAH 7. Kozmológia


 

Isometric businessman adjusting tie in front of the mirror. Man checking his appearance in the mirror. Businessman looking himself in the mirror vector flat design illustration

 

Dinoszaurusz lágyrészek

 

Hogyan kerülnek a dinók a fiatal világegyetem, fiatal föld igazolása közé?

Az ateisták szerint 65 millió évvel ezelőtt kihaltak, csakhogy sok dinoszauruszcsontban lágyrészek vannak, amik nemhogy 65 millió, de még 50 000 évesek sem lehet! 

A lágyrészek pár ezer évig maradnak fenn! A lágyrészek fiatal Földről beszélnek.


 

Mennyire pontos a Szén-14-es (radiokarbonos) kormeghatározási módszer?

Két elfejtett kérdés: menyire pontos illetve mennyi időre visszamenőleg pontos a C14-es módszer. A válaszokat az ateisták, evolucionisták nem szeretik.


Kivonat A. Roth: Gyökereink c. könyvéből 243-251 oldal

Ariel A. Roth biológus, a zoológia doktora: Időkérdések


 

 

 

Videó: A föld fiatal kora

Ebben a feliratos videóban Dr. Robert V. Gentry az evolúció és a teremtés bizonyítékait vizsgálja a tények alapján. Ilyen kérdésekkel foglalkozik:

– a Föld lehűlése gyorsan vagy lassan történt,

– mit mondanak a gránitok,

– mit üzen a Grand kanyon,

– a szén és az olaj képes gyorsan kialakulni, stb.

 

 

 

További érdekességek, amik a fiatal világegyetemre utalnak

 

1. A hosszú keringési idejű üstökösök létezése

A hosszú periódusú üstökösök a fizika szabályai alapján nem létezhetnének, de mégis látjuk őket. Ezt a nyilvánvaló ellentmondást Jan Oort asztrofizikus úgy oldotta meg, hogy a Kuiper-övön túlra egyszerűen „betett” egy gömbölyű térrészt, amelyből üstökösmagok szabadulnak (szakadnak) ki. Ezt a felhőt (a kitaláló, nem felfedező nevéről) Oort-felhőnek nevezték el.

Biztos, hogy ezt a súlyos problémát ilyen egyszerű elméleti trükkel meg lehet oldani? Hol van Oort-felhőhöz szükséges hatalmas anyagmennyiség? Hiányzik!

 

2. Technécium

Rendszáma 43, vegyjele Tc. A felezési ideje: 2 millió év, ami lényegesen kevesebb, mint azoknak a csillagoknak az életkora, amelyben kimutatható. Kézenfekvő az ötlet: a technécium, nem lehet a csillagokban azok születése óta, hiszen akkor már semmi sem marad volna belőle. De akkor hogy, mikor, hol alakult ki a technécium? Hogyan került az adott csillagok felszínére? A tudomány nem tud ezekre a kérdésekre a válaszolni.

 

 

3. A bolygóközi tér

Ateista állítás: A Földbolygó a Napot 4,6 milliárdszor kerülte meg.

A probléma: Azt várnánk, hogy a Föld a keringése során már rég elégette az útjában lévő törmeléket, de nem ez történt.

Az ateisták szavak szintjén ezt a problémát is „megoldották”: régen mások voltak a körülmények.

Biztos, hogy ennek az ellentmondásnak ilyen egyszerű elméleti magyarázata van? Ez a magyarázat hit vagy tény?

 

4. A Hold távolodik a Földtől

A Hold évente 5 cm-es sebességgel távolodik a Földtől, és a múltban ez a sebesség még nagyobb volt. Még ha a Hold – annak alkotórészeként – a Földből vált is volna ki, „csak” 1,37 milliárd évre lett volna szüksége, hogy elérje jelenlegi távolságát a Földtől. Ebből nem a Hold tényleges, hanem maximális kora adódik, és még ez is kevés az evolúcióelmélet szerint feltételezett 4,6 milliárd évhez képest. Kétmilliárd évvel ezelőtt – vagyis a Föld-Hold-rendszer elfogadott korának felénél – a Holdnak annyira közel kellett volna keringenie a Földhöz, hogy a dagályhullámokat kiváltó erőknek szét kellett volna bolygónkat robbantaniuk. A Földnek pedig olyan gyorsan kellett volna forognia a tengelye körül, hogy az pusztító viharokat idézett volna elő.

 

 

5. A napszél és a meteorikus por

Az a tény, hogy egyáltalán van még kozmikus por a naprendszerben, annak a bizonyítéka, hogy a naprendszer nem lehet több milliárd éves. A napszél nyomása lassan kisöpri a port a bolygóközi térből. Ezt Poynting-Robertson-effektus néven ismerjük. Ez a folyamat két és fél millió év alatt tisztára söpörte volna a naprendszert a bolygóközi portól.

A szupernóvák nagy tömegű csillagok felrobbanásai. Ezek maradványainak (SNR-ek) fizikai számítások szerint többszázezer évig kellene tágulniuk. De a mi galaxisunkban, a Tejútrendszerben és szatellit-galaxisaiban, a Magellán-felhőkben nincsenek nagyon öreg, kiterjedt (3-as fázisú) SNR-ek, és csak néhány középkorú (1-es fázisú) van. Ez a körülmény “fiatal” galaxisokra utal, melyek még nem elég régóta léteznek ahhoz, hogy kiterjedt robbanásokat lehessen megfigyelni bennük.

 

6. Spirálgalaxisok

„Tudjuk, hogy a spirálgalaxisoknak 300 millió évesnél jóval fiatalabbaknak kell lenniük, mivel le szoktak csavarodni és mostanáig elliptikus galaxissá alakultak át. Spirálgalaxisokat találtak 13 milliárd fényévre a Földtől. A kiterjesztett univerzumban mi a fiatalság bizonyítékát látjuk.”

Forrás: Vernon Cupps interjú egy magfizikussal

 

7. Polónium 214 a gránitban 

Elképesztően gyorsan a másodperc nagyos kis része alatt, kellett a gránitnak megszilárdulnia, hogy nyomot hagyjon benne a polónium 214.

Forrás: Dr. Robert V. Gentry: Creation’s tiny mystery (Teremtés kis titkai) 1992

A polónium izotópgyűrűk léte a gránitban, kizárja az öreg föld teóriát, miszerint a föld keletkezése során átment egy olyan fázison, amikor a föld felszínét olvadt kőzetek alkották, melyek később megszilárdultak.

Bővebben: https://archive.org/details/B-001-000-166/page/n4/mode/2up

 

Az oldal összeállításában Konkoly Dávid segített.