Könyvek

 

 

Könyvek

(újságok)

 

 

Mottó:

Volt idő, amikor Izrael elfelejtette Isten törvényét,

ma az egyházak felejtettek el hinni a teremtésben.

 

 

Előző oldal: Videók.

Következő oldal: Prezentációk.

 

 

A teremtésmodell és evolúciómodell (véletlen-kialakulás) témájával foglakozó, vagy ahhoz kapcsolódó könyvek között válogattok. Az evolúciómodellt éltető könyvekből Dunát lehet (és kell is) rekeszteni, miközben a többi nézet képviselőinek érveivel (bármilyen magalapozottak is) alig lehet találkozni. A helyzetet súlyosbítja, hogy a média csak az evolúciómodell tömjénezésével hajlandó foglalkozni, annak tarthatatlan állításait szándékosan eltitkolja. A válogatás ezen az aránytalan helyzeten kíván változtatni.

 

Az értékelésben a nemzetközi és hazai, tudományos és laikus, saját és munkatársaim véleményét gyúrtam össze.

 

 

Tartalom:

Kreacionista, teremtéstan

ID, IDM (Intelligens Tervezettség Mozgalom, Magyarországon Értem Egyesület)

Keresztény könyvek

Teista könyvek

Evolúciótudomány

Evolúcióvallás

Tudományos könyvek

Röviden hat másik elméletről:

 • Pánspermia
 • Irányított pánspermia
 • Új biológiai evolúció elmélet
 • Iszlám
 • Ősi idegenek
 • Ezotéria

Újságok

 

 

1. Kreacionizmus, teremtéstan

 

Dr. Henry M. Morris: Kreacionizmus. A teremtéselmélet.

Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. 2000.

Morris hidrológus professzor az Creation Research Society (CRS, Teremtéskutató Társaság, 1966) valamint Institute for Creation Research (ICR, Teremtéskutató Intézet, 1971) létrehozója. A teremtéstudomány, mint tudományág kialakulásában, elterjedésében Morrisnak elévülhetetlen érdemei vannak. Jelenleg a világ számos pontján található CRS vagy ICR központ. A teremtésmodell mögött tudósok, egyetemek, kutatóközpontok, stb. állnak.

Ebben a könyvben Morris és a munkatársai összefoglalják a két modell (evolúció, teremtés) jellemzőit és összehasonlítja azokat a tényekkel. Morris közérthetően kifejti, hogy tudósok sokasága miért utasítja el az evolúciómodellt és miért támogatja a teremtést. A könyv tanároknak, osztályfőnököknek kézikönyvként is használható szerkesztésben készült, így a tanárok könnyedén cáfolhatják az evolúciómodell sok állítását, valamint igazolhatják a teremtésmodellt. Értékelés: Alapmű. Kiváló.

 

 

Don Batten szerkesztésében: Kérdések a Kezdethez.

Evangéliumi Kiadó. 2003.

Négy ismert szerző 18 írása, valamint Werner Gitt elő- és utószava olvasható a könyvben. A szerzők kifejezetten jó összefoglalót tárnak elénk az eredetelméletekkel kapcsolatban.

A könyvben többek között ilyen kérdésekkel foglalkoznak: Jégkorszak, Kontinensek vándorlása, Honnan származik Káin felesége, Noé bárkája, Özönvíz, Hogyan élték túl az özönvizet az édesvízi és a tengeri halak, stb. Külön foglalkoznak a Pember-elmélet, rés/hézag/szakadék elmélet („gap-theory”) hiányosságaival.

Közérthetősége és szakmaisága miatt a laikus társadalom, bibliai- és ateistahívők egyaránt haszonnal forgathatják. A szakemberek számára is nívós olvasmány. A teremtésmodell helyesen és alaposan (talán) ebből a könyvből ismerhető meg a legjobban. Bármilyen korosztállyal foglalkozó tanár számára hasznos tanítási segédeszköz. Értékelés: Kiváló.

 

 

 

Három gyermek számára készült könyv,

amik a felnőttek számára is hasznos.

 

 

Zivko Kustic: A természet Istenről beszél.

Agape Kiadó. 1995.

Gyerekeknek, felnőtteknek, szakembereknek és laikusoknak egyaránt tanulságos, szórakoztató írás. 47 rövid fejezet a növény- és állatvilágból. Pl.: Őkegyelme három élete, Életmentő öngyilkosok, Titokzatos zsiráfnyak, A fotocella, a televízió és az Isten, stb. Már a fejezet címek is figyelemfelkeltőek, a gyerekek nagyon szeretik olvasni, hallgatni az ő nyelvükön megírt történeteket. A könyv célja az átateizált társadalomban lerántani a leplet a naiv materialista gondolkodásmódról, ilyen egyszerű-nagyszerű példákkal.

Ha a környezet-, biológiaórákon oktatnák a benne található rövid történeteket, 10 éven belül elveszítené egyeduralkodói szerepét az evolúciómodell. Értékelés: Kiváló. Nagyon ajánlott.

 

 

Erich Hitzbleck: Tekints fel a teremtődre. A teremtett világ bizonyságtétele fiatal olvasóknak. Evangéliumi Kiadó.1994.

A mérnök végzettségű szerző mérnöki gondolkodással tekint az élőlényekre, és megállapítja, hogy azok nem a vak természeti erők termékei. A növények és az állatok és ezek kapcsolata nem a véletlen eredménye, hanem gondosan megtervezett és profin módon kivitelezett rendszerek sokaságaiból felépülő csodák. Minden állat, növény valamint az ember eredete a teremtő Istenre mutat. Gyermekkönyv, de a felnőtteknek is nagyon hasznos. A biológusok számára pedig kifejezetten ajánlott, mert más nézőpontból láthatják azt, amit eddig csak a materializmus szemszögéből vizsgáltak. Értékelés: Kiváló.

 

Ez a két könyv együtt olvasva szilárd alapokat ad a gyermekek (és felnőttek) számára a teremtő Istennel kapcsolatban.

 

 

Birgit Brand és Timo Roller: Az ősemberek titkai.

Morija. 2016.

A legújabb tudományos eredmények alapján, a gyerekek nyelvén megírt könyv. Viszonylag kevesen tudják, hogy az 1980 óta tartó genetikai forradalom hatására sok helyen át kellett írni az evolúciómodellt. A könyvben közérthető módon vannak ismertetve ezek az új kutatási eredmények. Nem a véletlen műve, hogy ezek az új kutatási eredmények megegyeznek a Bibliában leírtakkal. A felnőttek számára is hasznos írás, mert képet kapunk az evolúciómodell „sziklaszilárd tényeinek” változásáról*. Értékelés: Kifejezetten jó és egyben aktuális tudományos eredményeket tartalmazó gyerekkönyv. Gyereknyelven bemutatja, hogy a Biblia minden korban* modern. (* Jobe: Evolúciótól a Teremtésig.) Gyermekek számára hasznos olvasmány továbbá: Dr. W. J. Ouweneel: Teremtés vagy evolúció? Lásd lejjebb.

 

 

Kuhn Wolfgang, biológus professzor: A darwinizmus buktatói. Egy évszázados tévedés vége. Kairosz. 2006.

Szeretem, amikor (több) biológus professzor leplezi le az evolúciómodell biológiai tarthatatlanságát. A könyv az élővilágból vett példákkal szemlélteti a véletlen-kialakulás feltételezés képtelen voltát. Ateista, evolucionista soha, teista pedig ritkán hivatkozik a könyvre. Ezen személyek kerülik a könyvben felhozott példákat, kérdéseket. Miért? Mert nincs válaszuk a könyvben szereplő evolúciócáfolatokra, pl.: az elefánt foga egyre élesebbé válik az idő múlásával, Lepkeszárnyak – a fölfoghatatlan „túlinformáció”. Értékelés: Kiváló. Alapmű.

 

 

Kuhn Wolfgang: Állat és angyal között. Hogyan tette tönkre a biológia az emberképet.

Kairosz. 2007.

Az ateisták által kedvelt evolúciómodell tönkre teszi a teremtő Isten által az emberbe ültetett Isten és emberképet. Hiába tiltakozik ez ellen a „teistavilág”, a felmérések szerint az evolúciómodell a legnagyobb akadálya a helyes Isten- és emberkép* kialakulásának. Pedig a valóság más: a tudomány teremtő Istenre mutat, miközben kizárja az ateizmus lehetőségét. Milyen más lenne a világ, ha hagynánk, hogy a tudomány tegye a dolgát és Istent dicsőítené.

Értékelés: Kiváló. Alapmű. (* MacArtur: Harc a kezdetért.)

 

 

Ariel Roth: Gyökereink.

Advent Kiadó. 2003.

Roth biológia, geológia területén egyaránt jó hírű szakember. Az evolucionisták szemében ellenség, mert több sziklaszilárdnak kikiáltott állításukról leleplezte, hogy nem felel meg a valóságnak. Ezek közül többet olvashatunk a könyvében. A különböző fejezetek megismerése jó alap a teremtés-evolúció vita valódi okának megértéséhez. A felhozott érvek, ellenérvek rendkívül fontos alapigazságokat tárnak fel a Geológiai, Kövületmaradványok, Élő szervezetek, Tudomány és a Szentírás témakörökben. A könyvben 386 oldalon keresztül látjuk a bibliai igazságok tudományos alátámasztását. Értékelés: Kiváló. Alapmű.

 

 

Dr. David Rosevear: Teremtéstudomány.

Rosevear kémiából doktorált. Könyvének elolvasása után értettem meg, hogy az evolúciómodell rendkívül törékeny lábakon áll, valamint a teremtésmodell sokkal tudományosabb megközelítése az eredetkérdésnek. A könyv hatására kezdtem el a teremtés-evolúció témakörrel tudatosan foglalkozni. A teremtéstudomány honlap is e könyv alapján kapta a nevét. A könyvben található 17 fejezet pl.: Teremtés vagy evolúció. Fontos ez a kérdés?, A teremtés és a tudományos törvények., Az ősleves., Az élet sokfélesége., A molekuláris biológia megcáfolja az evolúciót., A genetika és a teremtés., Lehetséges-e az evolúció?, Kövületek, az eredetkérdés lényegével foglalkozik. Olyan megvilágításban beszél a témákról, ami üldözött ellenségnek, tűzzel-vassal irtandó eretnekségnek számít a médiában, de nem a média dönti el, hogy mi az igazság. Figyelem: A könyv megjelenésekor az ősleves-elmélet kritizálása még tudományos eretnekségnek számított 2010 óta az ősleves-mítosz már a tudomány kukájában van, mint képtelenség. Az evolúciómodell egyre több „megkérdőjelezhetetlen igazságáról” derül ki, hogy mítosz.

 

A szerző az 1932-ben indult Teremtéstudományi Mozgalom tagja. Az első nyilvános gyűlésükön Sir Ambrose Fleming elnökölt. Részlet a megnyitóbeszédéből: „Az utóbbi években a darwini antropológia számos könyvével erőszakosan magára vonta a nyilvánosság figyelmét… oly módon tálalva az ügyet, mintha ez egyértelműen bizonyított tudományos tény lenne. A valóság viszont az, hogy sok kiváló természettudós nem osztja azt a nézetet, hogy Darwinnak a fajok létrejöttéről vallott elmélete megfelelően meg lenne alapozva, de az igazság hangját elnyomják.”

 

 

Tóth Tibor: Tudomány, hit, világmagyarázat.

Focus Kiadó. 2005. 1-2. kiadás.

Az első magyar professzor, aki ilyen magas szintű és sokrétű evolúciókritikát (cáfolatot) fogalmazott meg. A könyv másik erőssége, hogy sok eredetelméletet is bemutat. Egy baj van ezzel a sikerkönyvvel: nem lehet kapni, mert elkapkodták.

 

 

Tóth Tibor: Tudomány, hit, világmagyarázat.

In: Magyar Tudomány, 1998/5. 602–617. old.

A könyvet nem lehet kapni, de egy rövid összefoglalót a Magyar Tudományban lehet róla olvasni.

 

 

Dr. Daune t. Gish. Az evolúciós agymosás.

Evangéliumi Kiadó.

Gish egy sokoldalú tudós, felkészültségét még az ateista ellenfelei is elismerik. Ebben a kis füzetkében a Kaliforniai Egyetememen tartott előadását és annak fogadtatását írja le. Íme két téma a füzetből:

Evolúciós állítás: fokozatos kifejlődés.

Teremtéstudományi állítás: hirtelen, tökéletes megjelenés.

A kövületek tanúságtétele: előzmény nélküli, átmenti formák nélküli, tökéletes megjelenés.

 

A másik példa az emberré válás folyamata. Gish bemutatja, hogy az evolúciós fejlődési sorrend nem állja ki a tudományos vizsgálódás próbáját. Figyelem: az előadás óta a genetikai forradalom átírta az evolúciós-feltételezést ezen a területen! A genetika igazolja a Bibliában leírtakat. Ilyen tények miatt csökken az evolúciómodell támogatottsága, és növekszik a teremtésmodell elfogadottsága. Értékelés: Kiváló.

 

 

Szedmák András: Mi az igazság? Az evolúció, mint biológiai képtelenség.

Agapé. 2011.

A szerző munkájából adódóan naponta foglalkozik a biológiával. A könyv címe egyből kifejezi a lényeget. Az evolúciómodell biológiai képtelenségeit nem oktatják egyetlen állami iskolában sem, pedig ez is hozzátartozik a teljes képhez. Akik megszállottan, vallási alapon védelmezik az evolúciómodellt, gyűlölik ezt a könyvet, mert a felhozott szakmai érvekkel nem tudnak mit kezdeni. A könyv szerzője gyakorló római katolikus és védelmezi ezt az egyházi irányzatot.

 

 

Edited by Robert Carter: Evolution’s Achilles’ Heels.  Az evolúció Achillesz sarkai.

Creation Book Publisher 2014. Angol. Magyarul több fejezet olvasható a honlapon.

A tudomány 2014-es állapota szerint, egy 15-20 főből álló tudós csapat megvizsgálta az evolúciómodell alábbi nyolc pontját: Természetes szelekció, Genetika, Az élet eredete, Kövületek, Geológia, Rádiómetrikus kormeghatározás, Csillagászat, Etika és erkölcsiség. Az alábbi témakörök alapján nemcsak az evolúciómodell cáfolatot fogalmaztak meg, hanem az eredet működőképes megközelítését tárják az olvasók elé bibliai alapon. Értékelés: Rendkívül aktuális, kiváló.

 

 

Herausber: John F. Ashton: Die Akte Genesis.

Schweneler. 1999. Német. Magyarul több részlet olvasható a honlapon.

50 tudós arról ír, hogy a tudomány alapján miért hisz a 6 napos teremtésben. A könyv után 50 ateista tudós készített egy videót arról, hogy miért nem hisz Istenben. Az első összeállítást még csak le se fordították magyarra, az ateista videót sokan megnézték és bizonyítékként hivatkoznak rá. A kiegyensúlyozott tájékoztatás végett a könyvből egyre több részlet olvasható honlapunkon. Értékelés: Kiváló.

 

 

A világunk Istené.

Sárospatak. 2002. 2. javított kiadás.

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia kiadványa méltó Sárospatak nagy múltú, tekintélyes hírnevéhez. A szerző a 21. század kérdéseire ad rövid, lényegre törő válaszokat. A 38 témát (pl.: önmegváltás, fajgyűlölet, evolucionizmus, emberi jogok, stb.) érintő könyv bemutatja, hogy minden a teremtő Isten kézében van. Senki sem független a teremtéstől és a teremtő Istentől. Azok az emberek, akik hamis függetlenségben élnek, nem fogják szeretni ezt a könyvet. Értékelés: A mai ember számára rendkívül hasznos könyv, mert kiváló eligazítást ad az élet nagyon sok területére.

 

 

Eric Metaxas: Csodák. Mik a csodák, miért történnek, és hogyan változtatják meg az életünket? Immanuel Alapítvány. 2015.

Albert Einstein: Kétféleképpen élhetjük le az életünket:

Vagy semmit sem tartunk csodának vagy mindent csodának tartunk.

Metaxas könyve igazolja Einstein azon állítását, hogy minden csoda! A könyv első felében a szerző ízelítőt ad abból, hogy csoda az élet, csoda a világegyetem. A második részben sok csodás történetet olvashatunk, melyet a szerző ellenőrzött.

Annyira jó és aktuális a könyv, hogy külön oldalon foglalkozunk vele. Ha valaki csak érdeklődik a teremtés témakörével kapcsolatban ezt a könyvet ajánljuk első olvasásra.

Az alábbi részlet az 5. fejezet: A világegyetem csodája egy rövid részletét tartalmazza.

 

 

 

Alexander vom Stein: Creatio.

Evangéliumi Kiadó. A könyvhöz német nyelvű CD melléklet tartozik.

Középiskolások számára készült tankönyv. Elsősorban az evolúciómodell és teremtésmodell biológiai részével foglalkozik, mely során összehasonlítja a két elméletet. Van, amire nem ad választ, hanem bemutatja a kor tudományos felfogásait, ezzel gondolkodásra ösztönöz. A könyvben sok idézet, ábra, kép, elemzés 8 függelék valamint 28 fejezet található pl.: A tudományelmélet, A megismerés határai, A teremtéstan áttekintése, A Biblia és Föld kora, Az evolúcióelmélet áttekintése, Az ember származása. Érdekes, de főleg tanulságos könyv. A fajtájának megfelelő fejezet talán a legnépszerűbb része a könyvnek, mert a tudományos körökben a legnagyobb vitákat kiváltó kérdések egyike.

 

 

Werner Gitt

Dr. Werner informatikus professzor, korának és szakmájának vezető tudósa volt. Munkássága nagymértékben hozzájárult, hogy az élőlényekben található információ, programok, programozás, adattárolás, adatátvitel, fordítási tevékenység, stb. a teremtésmodell egyik legerősebb érvelési rendszerévé váljon.

 

Werner Gitt könyvek:

A csodálatos ember.

Kezdetben volt az információ. 1 és 2. kiadás

Logosz vagy káosz?

Werner – Vanheiden: Ha az állatok beszélni tudnának. Evangéliumi Kiadó, Budapest, 1991.

Gyakran feltett kérdések.

Teremtés + evolúció = ?

A teremtés bibliai tanúságtétele.

Csodák és csodálatos dolgok.

Idő és örökkévalóság.

Jelek a mindenségből. Mi végre vannak a csillagok?

Meg van írva.

Kincskeresők.

És a többi vallás?

A könyveket az Evangéliumi Kiadó adja ki, de Werner Gitt könyvei az ország sok pontján megvásárolhatóak.

 

 

Werner Gitt traktátusok:

Amit még Darwin még nem tudhatott.

… és Isten mégis létezik!

Földünk. Egy rendkívüli bolygó.

Az ember zseniális konstrukció.

Ki a Teremtő?

A legnagyszerűbb meghívás.

Miért van annyi szenvedés?

A szórólapok az Evangéliumi Kiadónál megrendelhetőek vagy olvashatóak az alábbi címen:

https://wernergitt.com/articles/hungarian

 

 

Jobe Martin: Evolúciótól teremtésig.

Jó Hír Kiadó.

A szerző a saját példáján keresztül mutatja be, hogyan lesz egy elkötelezett ateistából és evolucionistából elkötelezett teremtéshívő. Nagyra értékelem ezt a könyvet, mert a két modell kb. 1962-88 közötti bizonyítékai közül jó néhányat bemutat. Az eltelt időben a teremtésmodell mellett felhozott érvek egyre fényesebben ragyognak, míg az evolúciómodell ezen bizonyítékai már a tudomány szemétdombjára került (pl.: csökevényes szervek) vagy erejük igencsak meggyengült (mutáció). Isten teremtésének 10 csodájával (harkály, pöfögő futrinka, zsiráf) részletes foglalkozik, melyek által szemléletesen bemutatja, hogy az evolúciómodell életképtelen ötlet az élővilág kialakulásával kapcsolatban. Értékelés: Rendkívül hasznos könyv. A szerző életútja miatt tanulságos is.

 

 

Kai-Uwe Kolrep: Teremtés vagy evolúció.

Evangéliumi Kiadó.

Ismét egy mérnök szerző. A mérnökök a világ legracionálisabban, leggyakorlatiasabban gondolkodó embercsoportjához tartoznak. Könnyen megállapítják, hogy egy dolog működik, vagy nem, működésképtelen mesék nem érdeklik őket. Kolrep elkezdte ellenőrizni az evolúciómodell állításait és a valóságot. Így született ez a rendkívül közérthetően megírt könyv. Még nehéz témákban is olvasmányos formában van megírva. 28 fejezet köztük: a két modell részletes ismertetése, a két modell elemzése, Isten az evolúció által teremtett?, Ki a teremtő?, fosszíliák, hiányzó átmeneti formák, Mendel felfedezései, mutáció és variáció. Értékelés: Kiváló. Alapos, részletes.

 

 

Baumann Miklós: Keletkezés vagy teremtés?

OOK-Press Veszprém. 2013.

Baumann professzor sokrétű tudós. Akik azt állítják, hogy a teremtésmodell védelmezői tudatlan, buta, maradi emberek, azok nyilván nem akarnak szembenézni az igazsággal. Baumann professzor egymaga rácáfol az előbbi feltételezésre. A könyve nem a legegyszerűbb olvasmány. Az viszont fontos, hogy minél több természettudományos fokozattal rendelkező személy olvassa a könyvét. Értékelés: Szakemberek számára kiváló. A téma mélyebb tanulmányozása esetén rendkívül hasznos. Jó ajándék a tudományos fokozattal rendelkező személyeknek.

 

 

Dr. Matthew Cserhati: Atheism unraveled.

Credo. 2016. Angol.

Válasz egy agresszív ateista, a Bibliát nyíltan kiforgató Sam Harris tisztességtelen írására. Fontos, hogy a nyílt támadást, bátran és nyilvánosan verjék vissza a Bibliában ténylegesen hívő személyek. A számítógépes biológus szerző, teológiát tanult személyként beszél azokról az Igékről, amiket Harris szándékosan elferdít. Értékelés: Apologetika mű.

 

 

 

Az alábbi három könyv kérdést fogalmaz meg.

 

Reninhard Junker: Ádámtól származik az ember?

Evangéliumi Kiadó.

Amikor a könyv született ezt még bizonygatni kellett. Az 1980 óta tartó genetikai forradalom hatására már a tudományos világ is genetikai Ádámról és Éváról (Y-kromoszóma Ádám, Mitokondriális Éva) beszél. A tudomány elért arra a fokra, hogy ki tudja mutatni, hogy Ádámtól származik az ember. A genetikai Ádám és Éva, vagyis az ősapa-ősanya származásvonal merőben más, mint az evolúciós-feltételezés. Mára azok az ateisták, teisták vannak bajban, akik az evolúciómodellt támogatták ezen a területen és kinevették a Bibliát.

Érdekes olvasmány annak ellenére is, hogy már tudjuk a tudomány is választ adott erre a kérdésre.

 

 

Dr. John Blanchard: Evolúció – tény vagy elképzelés?

Evangéliumi Kiadó.

Sokan már a kérdésen is megdöbbenek, mert úgy gondolják az evolúciómodell megkérdőjelezhetetlen tudományos tény. Az ilyen emberek a tudomány (sok esetben hitük, személyük) elleni támadásnak fogják fel, ha valaki meg meri vizsgálni az evolúciómodellt. Egyáltalán hogy jut eszébe a szerzőnek, aki tanár, hogy megvizsgálja az evolúciómodellt? Erre minden embernek sok oka van. Például:

 • Nagyon sok tudós és a számunk hónapról-hónapra növekszik – alapjaiban utasítja el az evolúciómodellt.
 • A véletlenkialakulás mítosz ellentétes több természeti törvénnyel.
 • Az evolúciómodell mind a négy fázisa (kozmikus, geológiai, kémiai, biológiai) matematikai lehetetlenség.
 • A tények nem támogatják az evolúciós elképzelést.

Blanchard könyvében ezek közül több területtel is foglalkozik pl.:

 • Kövületek: az elképzelés és a tények.
 • Molekulától az emberig?
 • Az első hiányzó láncszem.
 • A kiindulási pont.

Egy kis részlet a könyvből:

Ambrose Fleminng, a Brit társaság a Tudomány Haladásáért (British Association for the Advancement of Science) egykori elnöke az evolúcióelméletet „alaptalannak és hiteltelennek nevezte.”11

A Nobel-díjas Robert Millikan állítja: „Szánalmas dolog, hogy vannak olyan tudósok, aki megpróbálják bizonyítani az evolúciót, amit egyetlen tudós sem tud bizonyítani.”12

Colin Patterson, a Britt Természettudományi Múzeum vezető paleontológusa egyetért vele: „Könnyű történeteket kitalálni arról, hogyan jött létre egyik forma a másikból, de az ilyen történetek nem részei a tudománynak.”13

Henry Morris amerikai mérnök alátámasztotta az előbbi nézeteket, miután részletesen tanulmányozta A fajok eredetét. „Hiába keressük a könyvben az evolúció valódi tudományos bizonyítékait – olyan bizonyítékokat, amelyeket tapasztalati úton igazoltak, és amelyek kiállták az idő próbáját. Semmilyen bizonyítékot nem találunk – egyetlen példát sem említ olyan fajokra, amelyeket tudvalevőleg, a természetes kiválasztódás hozott létre, egyetlen átmeneti formát sem mutat be, és egyetlen evolúciós rendszert sem ismertet… Az ember csodálkozik, hogy ez a könyv mégis milyen mély hatást gyakorolt az emberi élet és gondolkodás elkövetkező történetére.”14

 

A fenti részlet érzékelteti, hogy mindig volt egy jelentős tudósréteg, amely nyíltan szembeszállt az ateista hazugságokkal. Csak az agresszív ateisták meg a média állítja, hogy az evolúciómodell megkérdőjelezhetetlen tudományos tény.

Értékelés: Rövid, de nagyszerű könyv. Tanárhoz méltó, közérthető és tudományosan megalapozott. Ha valaki rövid, de velős írást keres, hogy miért ilyen támadott feltételezés az evolúciómodell, akkor ez egy jó kiindulási alap. (Ezután javasolt olvasni az evolúciómodell mélyebben cáfolatait pl: Gyökereink, Kreacionizmus.)

 

 

Jeszenszky Ferenc: Tudományos elmélet-e az evolúció?

Magyar Tudomány, 1998., 9. szám, 1061–1064. old.

A fizikus szerző is onnan közelíti meg az evolúciómodellt, mint az előző szerző, vagyis azt vizsgálja, hogy az egyáltalán tudományos elmélet-e? A média szerint maga a kérdés is tudományos eretnekség, de a természeti törvények alapján jogos a kérdés. A cikk összegzése:

„Az evolúciótan két bázisa az abiogenezis és a transzformizmus. Ezeknek a jelenleg tapasztalt természettörvényekkel összhangban levő, a tapasztalati jelenségeket koherens rendszerbe foglaló elmélete – amely tudományosságuk kritériuma volna – nemhogy nem létezik, de ilyen elméleteket más tudományágak (termodinamika, informatika, de maga a biológia is) alighanem bizonyítottnak tekinthető eredményei kizárnak. Ezért amikor elutasítom az evolúciótant, ezt kizárólag azért teszem, mert ezek az elképzelések nem elégítik ki a tudományos elméletek kritériumait, sőt azokkal ellentétesek.”

 

 

Dr. Jeszenszky Ferenc, fizikus: Az evolúció a termodinamika és az informatika fényében.

Sola Scriptura, 2002/2. 32–36. old.

A szerző hétköznapi nyelven cáfolja az evolúciótant. Az evolúciómodell két nagy ellenségén keresztül mutatja be, hogy mennyire nem tudományos tény az evolúciómodell. A termodinamika és az informatika nemcsak az evolúciómodell létjogosultsága, hanem az ateizmus alól is kihúzza a talajt. Fontos, hogy ezzel minden ember tisztában legyen.

 

 

 

Az alábbi néhány könyv rámutat, hogy

miért kell választani a két elmélet közül:

 

Reninhard Junker: Jézus, Darwin és a teremtés. Miért fontos a keresztények számára az eredet kérdése? Evangéliumi Kiadó.

Három találomra kiválasztott téma ebből a rendkívül hasznos összehasonlításból:

Véget ér az élet a halállal? Ha igen minden fölösleges, ha nem nagyon fontos minden szó, mondat, tett az ember életében, mert van teremtő Isten!

Az ember az állatvilágból származik? Ha igen, akkor azoknak van igazuk, akik az emberben lévő minden gonoszt az állati ösztönnek tulajdonítják. Ha nem akkor az ember köteles a teremtőjének megfelelő életet élni.

Darwin és a darwinisták szerint „Nagyapánk az ördög egy pávián alakjában.” A szerző ellenáll ezen állításnak és rámutat, hogy az ember Isten teremtménye, aki erkölcsi felelősséggel tartozik tetteiért.

 

 

Dr. W. J. Ouweneel: Teremtés vagy evolúció?

Rendkívül provokatív kérdés egy biológus doktortól, de helyénvaló. Ouweneel disszertációját a muslicák (drosophila) fejlődéséről és öröklődéséről írta. A Holland Királyi Tudományos Akadémia megbízásából Utrechtben végzett kutatásokat az öröklődés területén. Ouweneel több kérdéssel foglalkozik pl.: Kinek higgyek? A Bibliának és azoknak, akik a teremtésről beszélnek, vagy a (biológia)tanárnak, aki szerint az élettelenből élő lett, majd lassan emberré fejlődött? Lehet-e megoldás, hogy a Biblia történeteit nem kell szó szerint venni, ezért a teremtést és az evolúciót összemoshatjuk? A tudomány eltemeti vagy megdicsőíti Istent? Ouweneel megvizsgálja az emberré válás evolúciós folyamatát, és elveti azt. Az idő, a tudomány változása miatt Ouweneelt már részlegesen igazolta.

Értékelés: Nagyszerű kis könyv. Gyerekek számára is olvasmányos és érthető formában íródott.

 

 

Jeszenszky Ferenc: Kereszténység vagy evolúció?

Evangéliumi Kiadó.

Az ateisták, evolucionisták „nagyvonalúan kezelik”, hogy az evolúciómodell ellentmond a termodinamika második főtörvényének. Megelégszenek a napsütés, vízcsobogás, tengerhullámzás, kozmikus sugárzás, stb. álmagyarázattal. Jeszenszky Ferenc fizikusként rámutat, hogy ezek nem elegendő feltételei a kémiai, biológiai információ létrejöttéhez és azok növekedéséhez. Értékelés: Rendkívül hasznos, szemnyitogató írás.

 

 

Ide veszek egy ellenművet.

Csányi Vilmos: Evolúció vagy teremtés.

MT 1997. 11., 1281-1293

Csányi címadása szintén beszédes. A szerző ebben a cikkében válaszol is meg nem is Jeszenszky Ferenc írására. Csányi ezen válasza hithű agresszív ateistaként kikerülő magyarázatot szolgáltat Jeszenszky tényeire. A válasz csak azok számára elfogadható, akik az evolúciómodellben akarnak hinni. Jeszenszky konkrét kifogásai továbbra is élesen kiállatnak az evolúciómodell ellen.

Érdekesség: Csányi az élete vége felé megváltoztatja nézetét, ma agnosztikusnak vallja magát, az élőlények bonyolultságára hivatkozva. Erre a bonyolultságra semmilyen ateista, evolucionista magyarázat nem elég konkrét.

Javaslat: Érdekes szellemi és lelki csemege Jeszenszky és Csányi írását együtt olvasni és összehasonlító tanulmányozást végezni.

 

 

Dr. Tokics Imre: Teremtés vagy Darwin.

Advent Kiadó. 2006.

Miért kell választani a két elmélet közül? Az irodalmi keretbe foglalt történet végére világossá válik a teisták számára is. Az ateisták pontosan tudják, hogy választani kell a két elmélet közül. Tokics Imre olyan kérdésekkel foglalkozik: Teremtés hat nap vagy hat korszak? Nyugtalan a szív, míg meg nem nyugszik Istenben.

 

 

John MacArthur: Harc a kezdetért. A Biblia a teremtésről és Ádám bűnbeeséséről.

Evangéliumi Kiadó. 2001.

A szerző tisztában van azzal, hogy a kezdet birtoklásáért kemény kulturális-, tudományos-, és médiaháború zajlik. Aki a kezdetet birtokolja, szinte az birtokolja az emberek lelkét is.

Részlet a könyv bevezetőjéből:

„Az evolúcióelméletnek köszönhetően a naturalizmus manapság a modern társadalom uralkodó vallása. … A modern naturalizmust gyakran misszionáriusi buzgalommal hirdetik, aminek erőteljes vallásos felhangjai vannak. A népszerű halszimbólumnak, amit sok keresztény tesz ki az autójára, megvan a naturalista ellenpárja: a lábakon járó hal, Darwin felirattal.” Ők azt hirdetik: szabadok vagyunk a vallásos hit béklyóitól, nálunk van az igazság.

 

„Úgy tűnik az egyház is elveszíti hajlandóságát, hogy védelmezze a Szentírás tanítását az ember eredetéről.”

Ha nem Ádám, hanem egy majom volt az emberiség őse, akkor mi értelme a Bibliának?  MacArthur a Bibliához ragaszkodva ilyen súlyos kérdéseket tesz fel. Tudományos alapon védelmezi a bibliai kinyilatkoztatást, példát ad ezzel a bibliai hívőknek az ateista hit védelmezőivel szembeni tudatos ellenállásra.